Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolforskning ska bedrivas tillsammans med Uppsala Universitet

Publicerad 2018-06-29 14:34
Sedan hösten 2017 samverkar Region Gotlands utbildning- och arbetslivsförvaltning med Uppsala universitets lärarutbildning kring partnerskolor. Syftet är att utveckla kontakten mellan universitetet och grundskolor på Gotland inom både forskning och lärarutbildning. Nytt är att de gotländska partnerskolorna kommer att vara med i ett forskningsprojekt.

- Forskningsprojektet är i sin linda och frågeställningen är inte helt inringad, men det handlar om en utbildningssociologisk undersökning som kommer att bedrivas av sex lärare från Lärbro skola och Solklintskolan och forskare från Uppsala Universitet, säger Anna Kahlbom, adjungerad adjunkt och samordnare för partnerskoleprojektet vid Uppsala universitet Campus Gotland.

De lärare som deltar kommer från och med hösten 2018 att påbörja utbildningssociologiska studier som omfattar tio procents anställning. Parallellt med forskningsstudien kommer lärarna att läsa en 7,5 högskolepoängskurs som heter Sociala gruppers utbildningsstrategier, på distans.

- Det här är en chans för lärarna att få forska i sin egen vardag och bidrar till att öka läraryrkets attraktivitet. Just den här kursen knyter an till synen på utbildning i olika samhällsgrupper och ökar förståelsen och kunskapen om varför det brister i likvärdighet mellan våra skolor i riket så väl som på Gotland, säger Torsten Flemming, grundskolechef.

Fakta partnerskolor

Uppsala universitets lärarutbildning och Region Gotland har fördjupat samarbete för att ge lärarstudenter plats i utvalda så kallade partnerskolor. Studenter på lärarutbildningen på Campus Gotland har under det gångna läsåret 2017/18 haft möjlighet att vara på sin partnerskola en dag i veckan för att få en tydlig bild av vad läraryrket innebär och göra utbildningen mer verklighetsanknuten. Dessutom gör de studerande den verksamhetsförlagda delen av utbildning vid partnerskolorna. Ett plusvärde med att ha lärarstuderande på en partnerskola är att det ger kompetensutveckling för verksamma lärare.

Partnerskoleprojektet ska också bidra till att utveckla skolverksamheten genom att lärare på partnerskolan och forskare initierar forskningsprojekt tillsammans. Dessutom kan detta samarbete mellan universitetet och de gotländska skolorna leda till att skickliga lärare får en del av sin tjänst som adjungerad adjunkt på lärarutbildning och därmed få undervisa på utbildningen. Partnerskolorna just nu är: Solklintskolan, Lärbro skola, Gråboskolan, Högbyskolan, Norrbackaskolan och Garda skola. Till hösten tillkommer Lyckåkerskolan och Dalhems skola.