Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-06-14 15:18
Genom ett tätare samarbete kan socialtjänsten och skolan tidigare hjälpa elever i riskzonen. Socialnämnden beslutade i dag att permanenta pilotprojektet Familjeorienterat skolstöd.

Vid socialnämndens sammanträde i dag handlade mycket om ekonomi. Prognosen för 2018 är ett underskott på 20 miljoner kronor. En förklaring är ryckigheten i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn där antalet ungdomar minskar och de egna boendena avvecklas. Kostnader för uppsagd personal och tomma lokaler finns kvar medan intäkterna från Migrationsverket uteblir. Även LSS-tjänster (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) har ett underskott.

Nämnden beslutade att anta ett antal besparingsförslag från förvaltningen, medan man strök besparingen på individ- och familjeomsorgens sommarjobb för vissa ungdomar.

– Det finns inte några stora klipp att göra när vi ska spara utan det handlar om att hitta många små rationaliseringar, säger ordföranden Håkan Ericsson.

Ett annat ärende handlade om pilotprojektet Familjeorienterat skolstöd (FOSS) där individ- och familjeomsorgen genom ett tätare samarbete med grundskolans årskurs 4-9 tidigare kan identifiera elever i behov av riktade familjestödsinsatser. Samarbetet blir nu permanent.

– Vi har sedan tidigare ett utvecklat samarbete med hälso- och sjukvården och nu har vi byggt en framgångsrik bro till skolan. Genom att socialtjänsten kommer in tidigare kan vi minska antalet orosanmälningar, säger Håkan Ericsson.

Nämnden beslutade också att inte gå vidare med försöket med 6-timmarsdagar.