Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-06-14 14:31
Resultaten från arbetet med cancerplan, vård närmre patienterna, rätt använd kompetens var några av punkterna som stod på agendan då ledamöterna samlades idag torsdag den 14 juni.

Hälso- och sjukvård – utveckling och jämförelser
Allt färre dör i stroke och allt fler överlever cancer. Kvaliteten på den gotländska hälso- och sjukvården ligger i paritet med riket och ofta högre än resten av landet. Det framgår i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 som Sveriges Kommuner och Landsting publicerade den 13 juni.

Rapporten finns på SKL:s hemsida: www.skl.se och Vården i siffror: www.vardenisiffror.se

Cancerplan 2016–2019: Delrapport
Chefläkare Thomas Kunze och samordnande kontaktsjuksköterskan Åsa Wilson informerade om valda delar av det arbete som pågår i Region Gotland  för att förbättra cancersjukvården inom ramen för den regionala cancerplanens tio områden.
Informationen berörde i första hand två områden – införandet av SVF och utveckling av kontaktsköterskefunktionen i den gotländska cancersjukvården.

2018 är det sista året av den nationella satsningen med att förkorta väntetiderna genom att införa SVF. Hittills har SVF sammanlagt införts för 32 cancerdiagnoser i Region Gotland. Det har medfört ett omfattande arbete med förändrade arbetssätt, utbildning och uppföljning. Hittills har 1644 patienter i Region Gotland genomgått SVF där 63 procent legat inom föreskriven ledtid. Arbete fortgår för att kvalitetssäkra förloppen.

Visby lasarett har idag har 23  kontaktsjuksköterskor i cancersjukvården vilket ger ett mer likvärdigt stöd oavsett cancerdiagnos. En gotlandsanpassad version av Min vårdplan har införts och kommer även att bli digital. Utvecklingen av kontaktsjuksköterskefunktionen har setts som mycket positivt från patienternas sida.


Uppföljning Struktur 2015
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände förvaltningens rapport och stödjer förvaltningens fortsatta arbete. Arbetet med att förverkliga delarna inom ”Struktur 2015” har pågått sedan hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i juni 2014. Den första sammantagna uppföljningen gjordes i april 2016. Dagens rapport är en ny sammantagen uppföljning som fokuserar på vad som hänt sedan den förra sammantagna rapporten redovisades för nämnden och hur arbetet fortgår framöver. Nedan följer en redovisning av ett axplock av alla genomförda åtgärder:

Trygghetspunkter
Fyra trygghetspunkter har inrättats runtom på Gotland i samarbete med socialförvaltningen. 1800 gotlänningar har genomfört cirka 10 000 besök och därmed fått sitt vårdbehov tillgodosett på orter där en vårdcentral inte finns.

Äldresjukvårdsteam
Äldresjukvårdsteamet är en del av satsningen på nära och god vård. Cirka 85 patienter med särskilt stora behov i instabilt läge har fått individanpassad, trygg och samordnad vård i hemmet. Vård som utgår från helhetssyn. Drygt 1100 besök har gjorts sedan 2016.

Utbildningsvårdcentral
Ett nytt koncept för att säkerställa långsiktig försörjning av specialister i allmänmedicin på Gotland inleddes i form av en utbildningsvårdcentral på Visby Norr. Vårdcentralen Hemse har anammat konceptet och flera ST-läkare har anställts på båda vårdcentralerna. Konceptet bedöms fungera väl.

Satsning på Rätt Använd Kompetens (RAK)
Vårdnära servicetjänster har införts på en rad enheter på Visby lasarett och har gett bra resultat. Personal utan vårdutbildning gör enklare uppgifter för att avlasta vårdpersonal vilket har inneburit positiv påverkan på arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdens medarbetare. Genom att skilja på vård och vårdnära service kan förutsättningar för mer tid för patienten skapas och både patienter och vårdpersonal uppleva att det blir mer tid i patientmötet. Några exempel på skifte av arbetsuppgifter är medicinska sekreterare som ansvarar för registrering i kvalitetsregister (tidigare sjuksköterskor eller läkare), fördelning av arbetsuppgifter från läkare till sjuksköterskor samt från sjuksköterskor till undersköterskor med flera.

Personcentrerad psykiatrisk vård
Psykiatriska vården har ställts om för att tydligare utgå från patienterna. Filosofin är personcentrerad vård. En förändringsresa som kommit en god bit och som fortsätter. Målsättningen är att 90 procent av patienterna ska ha fast vårdkontakt i psykiatrin.

Fel uppgifter om icke legitimerad vårdpersonal på Gotland
Det var i mitten av april som Region Gotlands revisorer i en rapport påpekade att fyra medarbetare inom hälso- och sjukvården inte var legitimerade. Efter en granskning av uppgifterna, som hälso- och sjukvården genomförde efter revisionernas påpekande, visar det sig att uppgifterna i rapporten inte stämde med verkligheten, alla medarbetare inom legitimationsyrken har legitimation.

I sitt svar till revisorerna skriver nämnden att förvaltningen bland annat kommer att använda en kvalitetssäkrad metod vid begäran av uppgifter om inhyrd personal. Uppgifter om vem som är i tjänst gäller även för inhyrd personal och kan dels ges via journalsystemet, TakeCare samt via HSA (hälso- och sjukvårdens adressregister). Förvaltningen kommer även att se över hur man kan kvalitetssäkra IVO anmälningar under pågående anställning.

– Förvaltningens uppfattning är att våra rutiner för legitimationskontroll fungerar men behöver, som revisorerna påpekat, dokumenteras på ett tydligt sätt så att alla får stöd och vägledning i sin hantering av frågan, säger Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ljust på bemanningssidan inför sommaren
Bemanningsläget beträffande sjuksköterskor på lasarettet ser ljus ut inför sommaren, inklusive på barnmorskesidan. Det samma gäller den årligt återkommande uppbemanningen på akutmottagningen inför sommaren, där en ”lättakut” kommer att ta hand om ortopediska patienter. Under veckorna 28–32 kommer turistmottagningen på Wisby Söder att hålla kvällsöppet måndag till fredag.
Som ett av få sjukhus i landet kommer Visby lasarett att ha i princip alla vårdplatser öppna och bemannade i sommar.

– Det är glädjande att förutsättningarna inför sommaren ser ljusa ut, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).