Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljöteknisk markundersökning klar – medel för sanering ska sökas

Publicerad 2018-06-14 10:44
De miljötekniska markundersökningarna i kvarteren Sillen, Siken, Sjötungan, Rödspottan och Guldfisken i Visby har nu slutförts. Markförorening har påvisats i halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning för bostadsmark. De boende i området är informerade. Region Gotland har för avsikt att ansöka om medel från Naturvårdsverket för sanering.

Region Gotland har låtit oberoende konsulter göra dessa undersökningar. Markförorening av främst bly och polyaromatiska kolväten (PAH) har påvisats i halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning KM (boende, exponering 365 d/år) i samtliga undersökta kvarter.

Det förekommer inga akuta risker vid vistelse inom de aktuella bostadsfastigheterna, dock kan man inte utesluta negativa effekter för människor och miljö på lång sikt. Vissa skyddsåtgärder bör övervägas på några fastigheter i området i väntan på en efterbehandling av förorenad jord. Det är framför allt barn som bör skyddas från exponering för föroreningar.

Bakgrund

Miljötekniska markundersökningar har utförts inom sju kvarter med totalt ett 30-tal fastigheter samt en förskola (belägen i Kv. Forellen). Även ett grönområde direkt öster om bostadsfastigheterna inom fastigheten S:t Göran har undersökts. Föroreningar som påträffas är bl.a. polyaromatiska kolväten (PAH), bly och andra tungmetaller. Föroreningarna har troligtvis uppkommit i samband med att området under 1900-talets början fyllts ut med delvis förorenat material. Miljötekniska markundersökningar har skett i både privat regi och av Region Gotland under åren 2014-2016. På några fastigheter har saneringsåtgärder vidtagits genom bortgrävning av förorenad jord. Detta har gjorts bland annat vid den förskola som finns i området. En ansvarsutredning har tidigare gjorts där ingen ansvarig för föroreningarna kunnat utpekas.

Förutsätter bidrag

Naturvårdsverket kan besluta om bidrag för sanering av förorenade områden där ingen ansvarig kan pekas ut enligt miljöbalken. Region Gotland har för avsikt att under hösten 2018 påbörja en ansökan till Naturvårdsverket. Om bidraget beviljas betalar Naturvårdsverket ut bidraget till länsstyrelsen, som i sin tur ger det till huvudmannen Region Gotland. Region Gotland har tidigare ställt sig positiv till att åta sig uppdrag som huvudman för utredning och eventuell efterbehandling av förorenade områden. Region Gotland har därför för avsikt att fortsättningsvis ha huvudmannaskapet för att genomföra de föreslagna åtgärderna förutsatt att statliga bidrag erhålls från Naturvårdsverket.