Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälp oss att bli bättre!

Publicerad 2018-06-14 07:40
Med den uppmaningen vänder sig hälso- och sjukvårdsförvaltningen till patienter och närstående. Genom att lämna synpunkter direkt till berörd verksamhet kan vårdens kvalitet förbättras på ett effektivt sätt. Ris eller ros? Dina synpunkter spelar roll!

En ny rutin har införts för att möjliggöra en mer ändamålsenlig klagomålshantering inom hälso- och sjukvården, i enlighet med ett regeringsuppdrag till samtliga landsting och regioner. Arbetet har genomförts av ett team i förvaltningens förbättringsprogram och avslutades i slutet av april.

Alla medarbetare kan ta emot synpunkter och klagomål
- Alla medarbetare kan och får ta emot klagomål eller synpunkter, säger Gunnar Ramstedt, chefläkare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Den nya rutinen tydliggör hur klagomål ska tas om hand och möjliggör analys. Det är mycket värdefullt att patienter eller närstående berättar för oss om man varit med om något inom vården som man inte är nöjd med. Den informationen kan bidra till att vården blir bättre och säkrare, säger han.

Fokusgrupp med patientföreträdare
- I förbättringsarbetet har vi jobbat tillsammans med en fokusgrupp, bestående av patientföreträdare från regionens pensionärs- och tillgänglighetsråd, säger Magne Hovland, informatör. Med deras hjälp har vi förbättrat informationen om hur man klagar och till vem man kan vända sig.

Man kan lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt
I första hand ska man kontakta den verksamhet där man fick vård eller behandling. Det går också bra att lämna synpunkter på regionens hemsida gotland.se eller i 1177 Vårdguidens e-tjänst (det sistnämnda gäller i dagsläget vårdcentraler, folktandvård och lasarettets diabetesmottagning). Patientnämnden kan också bistå, som tidigare.