Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2018-06-13 16:05
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, onsdagen den 13 juni. Bland annat behandlades Försvarsmaktens tillståndsansökan för Tofta skjutfält.

Kallelse med handlingar finns här: www.gotland.se/98617

 

Arkitekturstrategi för Region Gotland
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett förslag till arkitekturstrategi för Region Gotland.

Byggnadsnämnden har genomfört en förstudie för att utreda olika tillvägagångssätt att ta fram en arkitekturstrategi för Gotland. Utifrån förstudien föreslår byggnadsnämnden följande inriktning för arbetet:

 • Region Gotland tar fram en övergripande arkitekturstrategi med syfte att beskriva övergripande mål, inriktning och aktiviteter utifrån ett antal insatsområden, förslagsvis: Aktiv markpolitik, Regional utveckling, PBL, Offentligt byggande och Dialog.
 • Strategin tas fram i projektform och projektleds av stadsarkitektenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Arbetet ska vara brett förankrat och ett viktigt inslag är dialogmöten med både interna och externa representanter utifrån de föreslagna insatsområdena.
 • Strategin ska förhålla sig till, men inte överlappa eller motsäga andra strategiskt antagna dokument eller pågående strategiska uppdrag.
 • Arkitekturstrategin ska inte vara geografiskt uppbyggd, som en översiktsplan, utan ange generella arkitekturpolitiska mål samt aktiviteter och processer kopplade till insatsområdena.

 

Riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och informationshantering inom Region Gotland
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer Riktlinjer och föreskrifter om arkiv- och informationshantering för Region Gotland.

I enligt med de föreslagna föreskrifterna om arkivvård ger fullmäktige arkivmyndigheten i uppdrag att utarbeta särskilda tillämpningsanvisningar.

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Gotland och regionstyrelse-förvaltningen har genom regionarkivet utarbetat förslag till riktlinjer och föreskrifter om arkiv- och informationshantering.

Den föreslagna skriften Riktlinjer och föreskrifter om arkiv- och informationshantering för Region Gotland ska ersätta tidigare arkivreglemente.

 

”Energi 2020, energiplan för Region Gotland”, samt ”Handlingsplan klimat och miljö i tillväxtarbetet” - underlag för fortsatt arbete med energi- och klimatstrategier
Regionstyrelsen begär en uppföljning av Energi 2020 till hösten 2018.

Målen i Energi 2020 utgör tills vidare underlag för regionens medverkan i länsstyrelseuppdraget om regional energi- och klimatstrategi, tillsammans med handlingsplanen för klimat och miljö i tillväxtarbetet.

År 2018 finns överlappande och samverkande uppdrag till länsstyrelsen och Region Gotland inom klimat- och energiområdet. Dessa är dels uppdrag om klimat och miljö i det regionala tillväxtarbetet, dels uppdrag till landets länsstyrelser om regionala klimat- och energistrategier, dels det kommunala planeringsansvaret för såväl energiplanering som fysisk planering. Regionstyrelseförvaltningen ser behovet av att informera och inhämta regionstyrelsens syn på dessa uppdrag i förhållande dels till varandra och dels till inriktningen i redan antagna planer och program, inför fortsatt arbete med dessa.

 

Samordning bostadsförsörjning, förslag till organisation samt ansvar
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att socialnämnden får i uppdrag att samordna bostadsförsörjningen avseende de boendekategorier som regionen är skyldig att tillhandahålla bostäder för.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsätta en representant i befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning.

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en representant i befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en bostadsansvarig resurs. 

Socialnämnden får i uppdrag att upprätta en bostadsportal på Region Gotlands hemsida.

 

Fördelning av byggbonus 2018
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att statsbidrag i form av byggbonus som tilldelas Gotland 2018 fördelas med 40 procent till regionstyrelsen och 60 procent till byggnadsnämnden. Fördelningen gäller enbart 2018 års statsbidrag.

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande infördes mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. För 2017 fördelades ca 1,8 mdr kronor för drygt 73 000 startbesked. Av dessa stod Gotland för 458 st och fick 11,6 mnkr. 2017 års bidrag gick direkt till byggnadsnämnden som beviljar startbeskeden. 2018 finns 1,4 mdr kronor avsatta för fördelning till kommunerna.

Inför 2018 års bidrag föreslås att även regionstyrelsen ska få ta del av bidraget då förutsättningarna för att kunna bevilja startbesked innehåller en hel del förarbete i regionstyrelseförvaltningen. Eftersom fördelningen av bidraget görs i efterhand och utifrån det totala antalet startbesked är det inte möjligt att veta hur mycket som kommer att tilldelas Gotland.

 

Förslag att fastställa taxor inom automatlarmsområdet
Regionstyrelsen beslutar att nya differentierade taxor för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning införs. Taxorna ska räknas upp årligen med PKV, prisindex för kommunal verksamhet (exklusive moms).

Taxorna införs 2018-10-01.

 

Stöd till Röda Korset för samordning av utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända
Regionstyrelsen ger, efter votering 12-3, regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att teckna ett treårigt avtal med Röda Korset Gotland för samordning för humanitärt stöd till utsatta EU-medborgare som saknar boende och försörjning på Gotland. Stödet gäller även samordning och vidareutveckling av frivilliga integrationsinsatser för asylsökande och nyanlända personer med uppehållstillstånd. Avtalet ska ge Röda Korset Gotland ett ekonomiskt stöd om 300 000 kronor per år för åren 2019 till och med 2021. Stödet betalas ut enligt Region Gotlands regelverk för föreningsstöd. Röda Korset ska årligen och senast 1 mars redovisa på vilket sätt erhållna medel har använts. Förändrade omständigheter hos målgruppen eller i samverkan mellan Röda Korset Gotland och Region Gotland kan innebära att Region Gotland omprövar föreningsstödets storlek.

Regionstyrelseförvaltningen fick i december 2017 i uppdrag att beskriva Region Gotlands arbetssätt och förutsättningar för att upprätta idéburna offentliga partnerskap (IOP). Uppdraget rörde ideella allmännyttiga organisationer i allmänhet och Röda Korset i synnerhet utifrån den verksamhet som de bedriver för att samordna och stödja utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända som idag ligger inom det som beskrivs som Projekt Vinternatt. Regionstyrelsen har lämnat ett ekonomiskt stöd för åren 2015-2018 om 300 000 kronor per år. Regionstyrelseförvaltningen genomförde under hösten 2017 en utvärdering av det ekonomiska stöd som regionstyrelsen ger Röda Korset för att samordna insatser till de nämnda målgrupperna. Utvärderingen gav slutsatsen att samordnarfunktionen hos Röda Korset starkt bidrar till att undvika de problem som förknippas med gruppen utsatta EU-medborgare och att stödet som Röda Korset ger kommer att behövas under ett flertal år. Region Gotlands ekonomiska stöd uppfyller därmed sitt syfte och en långsiktighet i finansiering och samverkan är att eftersträva.

M och L reserverar sig.

 

Föreningsstöd – möjligheter för ensamkommande ungdomar att stanna på Gotland
Regionstyrelsen tilldelar Röda Korset Gotland ett föreningsstöd om 1 810 000 kronor för perioden 1 juli 2018 till och med 31 december 2018 enligt uppgifter angivna i projektansökan. Regionstyrelsen tilldelar Röda Korset Gotland ett kompletterande stöd om 250 000 kronor för att täcka det underskott som uppkommit för innevarande projektperiod som sträcker sig till den 30 juni 2018. Finansiering sker dels genom redan tilldelade medel om 1 190 tkr, dels genom det extra tillskottet för 2018. Vid eventuellt uteblivet eller ej tillräckligt tillskott beviljat regionstyrelsen tilläggsanslag med max 870 tkr ur Region Gotlands egna kapital. Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ha en löpande samverkan med Röda Korset.

 

Ansökningar om investeringsbidrag överstigande 100 000 kr avseende idrottsplatser 2018
Investeringsbidrag gällande idrottsplatser 2018 beviljas enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Förening                 Total investering    Sökt belopp  Beviljat belopp

Gotlands Bro OK               180 000          125 000          125 000

Hemseortens Rid och körklubb

162 000          113 400          100 000

Gotlands Bro OK               525 000          200 000          75 000

Visby AIK                          475 000          200 000          0

Hangvar SK                        394 825          200 000          0

Summa                              1 736 825       838 400          300 000

 

Uppdragsdirektiv – Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och nämndtillhörighet
Regionstyrelseförvaltningens förslag till uppdragsdirektiv angående räddningstjänstens framtida förvaltnings- och nämndtillhörighet fastställs.

Räddningstjänsten som idag är en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen styrs av fyra olika nämnder. Detta skapar en otydlighet som påverkar förmågan att på ett effektivt och transparent sätt driva och utveckla Räddningstjänstens verksamhet

 

Integration genom idrott 2018
Regionstyrelsen beviljar Gotlands Idrottsförbund 500 000 för insatser till integration genom idrott.

Regionsstyrelseförvaltningen bedömer att Gotlands Idrottsförbund (GI) sedan tidigare  har en utvecklad infrastruktur och nätverk inom arbetet med integration och mötesplatser varför man gör bedömningen att de avsedda medlen kommer till stor nytta hos GI.  

 

Regionalt stöd till Gotlands Idrottsförbund 2018
Gotlands Idrottsförbund beviljas stöd om 1 331 000 kronor för 2018. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i och med den nya organisationen på bästa sätt utforma kommande rutiner för hantering av stödet till Gotlands Idrottsförbund.

 

Stöd till SISU-idrottsutbildarna Gotland 2018
SISU Idrottsutbildarna Gotland beviljas stöd om 640 000 kronor för 2018.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i och med den nya organisationen på bästa sätt utforma kommande rutiner för hantering av stödet till Sisu.

 

Remiss. Havsplan för Östersjön
Regionstyrelsen beslutar att till Havs- och vattenmyndigheten lämna regionstyrelseförvaltningens till yttrande gällande Förvaltningsplan 2016-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Samrådet kring det föreliggande förslaget till havsplan för Östersjön är det första någonsin i och med att lagstiftningen är relativt ny. Syftet är att havsplanerna är att de ska stödja tillväxt och en hållbar utveckling för havsbaserad energi, sjötransporter, fiske, vattenbruk samt bevarande, skydd och förbättring av miljön. Detta genom att ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av havet. Havsplanen ska främja samexistens mellan olika verksamheter och användningar.

Förslaget till yttrande diskuterar dels ett antal övergripande och principiella frågor, dels ges kommentarer kring havsplanens förslag till huvudsaklig användning för de havsområden som omger Gotland.

 

 

Remiss. Cementa AB med Ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning, nätkoncession för linje
Remissyttrande gällande Cementa AB:s ansökan om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje) överlämnas till Energimarknadsinspektionen enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Cementa AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Region Gotland är obligatorisk remissinstans, d v s svaret från Region Gotland ska finnas innan Ei kan fatta beslut.

Region Gotland gör den sammantagna bedömningen att det inte finns något att invända mot den planerade elledningen.

 

Remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Tofta skjutfält
Regionstyrelsen beslutar, efter votering 8-2 (5 avstod), att yttrande gällande Försvarsmaktens ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på Tofta skjutfält, Gotlands län, överlämnas till Miljöprövningsdelegationen enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Försvarsmakten har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Man avser att bedriva fortsatt och utökad skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält inom fastigheterna Tofta Skjutfält 1:2, Västerhejde Skjutfält 1:2, Stenkumla Lilla Holme 1:27 m.fl. fastigheter.

Region Gotland anser, efter avvägning mot andra allmänna och enskilda intressen, att den ansökta verksamheten inte ryms inom Tofta skjutfält och yrkar därför i första hand att miljötillstånd enligt 9 kap MB inte ska lämnas för den ansökta verksamheten på och utanför Tofta skjutfält.

Om tillstånd ändå lämnas för hela eller delar av den sökta verksamheten yrkar Region Gotland i andra hand, utan inbördes prioritering, att:

 1. antal skjutdagar för de moment som innebär bullerstörningar hos boende över gällande riktvärden begränsas kraftigt,
 2. riktvärde för nyanläggning av skjutfält efterlevs, vilket innebär max. 90 dBC för skottbuller från artilleri och andra tunga vapen,
 3. verksamhet med skjutning med stridsvagn även begränsats i antal dagar, inte bara antalet skott,
 4. att det inom områden där nattsömnen är hotad ska de moment som innebär bullerstörningar hos boende över gällande riktvärden begränsas särskilt. Om detta inte är möjligt vid vissa bostäder ska villkor ställas på Försvarsmakten att se till att ljudnivån inomhus är sådan att nattsömnen inte störs,
 5. de delar av tillståndet som har omgivningspåverkan utanför beskrivna influensområden för buller i Försvarsmaktens nuvarande riksintressebeskrivning ska inte heller anses ha stöd av Försvarsmaktens riksintresse på Tofta skjutfält, 
 6. den ansökta verksamheten avseende skjutning med indirekt eld från skjutplatser utanför skjutfältet (artilleriöar) till nedslagsplats på skjutfältet inte ska ingå i tillståndet,
 7. det ställs villkor på Försvarsmakten att kontinuerligt vidta bullerdämpande åtgärder, efter att en dokumenterad utredning bedömer åtgärder befogade och möjliga att genomföra, om och när klagomål inkommer,
 8. tillståndet ska vara tidsbegränsat i den meningen att det ska vara möjligt för Region Gotland att efter 10 år från laga kraft begära omprövning av delar av tillståndet,
 9. tillståndet ska ha vunnit laga kraft innan det får utnyttjas av Försvarsmakten,
 10. de boende som kan anses drabbas av betydande olägenhet ska kompenseras, 
 11. existerande byggrätter förblir opåverkade och att Försvarsmakten där det kan anses föreligga betydande olägenhet bekostar fördyrande bulleråtgärder,
 12. antagna planprogram och påbörjade detaljplaner ska få fullföljas och att även i dessa fall ska Försvarsmakten, där det kan anses föreligga betydande olägenhet, bekosta fördyrande bulleråtgärder, och 
 13. idag bebyggda fastigheter utanför detaljplan ska det om det är lämpligt, oaktat den nu ansökta verksamheten på skjutfältet, kunna ske en bebyggelseutveckling. Även i dessa fall ska Försvarsmakten, där det kan anses föreligga betydande olägenhet, bekosta fördyrande bulleråtgärder.
 14. att de av teknikförvaltningen anförda punkterna, under rubriken Övriga synpunkter, ska finns med som villkor i tillståndet. 
 15. blyammunition ska ersättas med mindre farlig ammunition för övningar med målområde i Östersjön och inom skjutfältet. I det fall bly fortfarande ska användas bör det ske främst på skjutbana där blyet kan fastna i skjutvallar och därefter tas omhand.

M, C och L reserverar sig mot beslutet.

 

Visby Sergeanten 3, överlåtelse av exploateringsavtal mm
Regionstyrelsen godkänner överlåtelse av exploateringsavtal, samt tillämpliga delar av markanvisningsavtal för Visby Sergeanten 3, från Wisab Bygg AB till Visängen Mark AB (HSB Bostad).

Regionstyrelseförvaltningen anser att den föreslagna affären mellan Wisab och Visängen (HSB) är positiv och att en överlåtelse av markanvisningsavtalets tillämpliga delar samt exploateringsavtalet i sin helhet, bör godkännas. Visängen/HSB övertar därmed Wisabs rättigheter och skyldigheter i nämnda avtal.

 

Försäljning Burgsviks hamn – fortsatt hantering
Det tävlingsförslag/anbud som Burgsviken Utveckling AB inkom med 2014, i samband med markanvisningstävlingen, är att anse som förfallet och ska inte längre vara gällande.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till förnyad försäljning.

Regionstyrelsen beslutade 2014 att ge regionstyrelseförvaltningen (dåvarande ledningskontoret) i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för utveckling av Burgsviks hamn. Vid anbudstidens utgång hade endast ett förslag inkommit, inlämnat av Burgsviken Utveckling AB. Bakom företaget står ett antal lokala föreningar och företag. Den idéskiss som företaget redovisade innehöll förslag till utveckling av ett antal funktioner och verksamheter inom hamnområdet.

Då företaget inte har accepterat villkoren i det exploateringsavtal och köpekontrakt som tagits fram med tävlingens villkor som grund, anser regionstyrelseförvaltningen att företagets anbud bör förklaras förfallet och inte längre gällande.

 

Exploateringsavtal för Näs Drakarve 1:129 samt del av Näs Drakarve 1:38
Exploateringsavtal med fastighetsägaren, gällande Näs Drakarve 1:129 samt del av Näs Drakarve 1:38, godkänns.

Planområdet utgörs av fastigheten Näs Drakarve 1:129 samt del av fastigheten Näs Drakarve 1:38. Exploateringsområdet motsvarar detaljplaneområdet.

Planområdet ligger i Nisseviken och är en del av ett befintligt kustnära turismområde. Området gränsar till fritidshusområde i norr och väster och omfattar ca 20 hektar. Detaljplanen syftar dels till att säkerställa pågående markanvändning för 16 befintliga stugor och en tvagningsbyggnad i Nissevikens stugby då dessa är placerade på mark, som i dag är reglerad som parkmark. Detaljplanen är beräknad att antas i juni 2018.

Området ska vidare exploateras för uthyrningsstugor och camping med plats för tält, husbil och husvagnar med därtill hörande servicebyggnad i enlighet med intentionerna i detaljplaneförslaget.

 

Dubbel markanvisning markanvisningsavtal Österled Fastighets AB
Markanvisningsavtal för fastigheterna Hemse Talgoxen 3, Klinte Odvalds 1:35 samt Visby Kopparslagaren 1 med Österled Fastighets AB godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2018-04-26 att utse Österled Fastighets AB som vinnare i markanvisningstävling för fastigheterna Hemse Talgoxen 3, Klinte Odvalds 1:35 samt Visby Kopparslagaren 1. Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med av exploatören undertecknat markanvisningsavtal.

 

Ansökan utökad direktanvisning mark, del av Visby Gråbo 1:3 m.fl.
Regionstyrelsen godkänner att utöka tidigare direktanvisning till att omfatta mark för cirka 300 lägenheter på del av fastigheten Visby Gråbo 1:3, del av Visby Furulund 1:1 samt fastigheten Visby Furulund 1:8 till Gotlandshem.

 

Tillsyn enligt arkivlagen
Rapporten över tillsyn enligt arkivlagen godkänns. Regionstyrelsen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens pågående arbete att förstärka informationsförvaltningen inom såväl den egna förvaltningen som i regionen som helhet.

 

Information. Medfinansiering landsbygdsprogrammet Gotland 2014-2020
Informationen godkänns.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 genomförs på nationell, regional och lokal nivå. Länsstyrelsen i Gotlands län handlägger de regionala medlen i landsbygdsprogrammet med stöd i ”Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020”.

I dialog med Region Gotland har den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet anpassats för att svara mot det nya Tillväxtprogram 2016-2020. Det finns tydliga kopplingar mellan tillväxtprogrammets styrkeområde Besöksnäring och åtgärderna ”Stöd till utveckling i infrastruktur för rekreation och turism samt turistinformation” och ”Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö” inom landsbygdsprogrammet.

 

Information. Energi och klimat inom det regionala utvecklingsansvaret
Regionstyrelsen fick en muntlig redovisning av avdelningschefen för regional utveckling Stefan Persson, ekostrategen Helena Andersson och strategen inom samhällsbyggnad Lina Holmgren om det pågående arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi, med fokus på området energi och klimat.