Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-06-12 14:55
Idag den 12 juni har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden har bland annat följt upp det systematiska kvalitetsarbetet och tagit del av slutrapporten kring arbetet med nyanländas lärande.

Nämnden tog idag del av ”Analysrapport vår 2018”, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Rapporten har fokus på barn, elever och studerandes trygghet och trivsel samt tillgängliga lärmiljöer. Under vårens kvalitetsuppföljning har rektorerna svarat på frågor kring värdegrund, frånvaro/närvaro samt förstelärarens uppdrag.

Eleverna är positiva till skolan och undervisningen
De enkäter som genomfördes under höstterminen 2017 bland elever i årskurs 3, 5 och 8 i grundskolan, elever i grundsärskola och gymnasiesärskola visar att eleverna är positiva till skolan och undervisningen. De yngre eleverna är i allmänhet mer positiva till skolans verksamhet än de äldre eleverna. En avvikelse kan ses i hur väl eleverna känner igen sig i påståendet om huruvida skolarbetet gör eleverna nyfikna och ger lust att lära mer. Där uppvisar alla årskurser inklusive grundsärskola och gymnasiesärskola lägre andel positiva svar än i övriga frågor.

Skolfrånvaron har ökat
Arbetet med att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro pågår. Trots det visar analysrapporten att frånvaron har ökat i grundskolan. Rektorerna rapporterar tre gånger per läsår in till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen de fall då hög frånvaro riskerar att skolplikten inte kommer att fullgöras. I maj 2018 hade 167 elever hög frånvaro och 42 elever[1] riskerade att skolplikten inte fullgörs. Samma tid 2017 hade 42 elever hög frånvaro och 30 riskerade att inte fullgöra skolplikten. En ny handlingsplan har tagits fram för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro. Syftet med den nya handlingsplanen är att snabbare synliggöra elevs frånvaro och skälen till det för att kunna genomföra insatser. I inledningsskedet förväntas handlingsplanen medföra en ökad rapportering av skolfrånvaron.

I ”Analysrapporten vår 2018” framgår att inom förskolan på Gotland pågår ett medvetet värdegrundsarbete. I barngrupperna pratar pedagoger tillsammans med barn om jämställdhet och kroppsintegritet. I grundskolan arbetas det aktivt mot kränkande  behandling genom varje skolas handlingsplan.Värdegrundsarbete en del av det vardagliga arbetet. Uppropet kring #metoo har gjort många berörda och ökat medvetenheten på skolorna.

Ingen anmälan om kränkande behandling har inkommit från förskola och grundsärskola, enligt analysrapporten. I grundskolan anmäldes däremot 57 ärenden om kränkande behandling våren 2017 och 71 anmälningar om kränkande behandling hösten 2017. Våren 2018 visar att antalet anmälningar om kränkande behandling är relativt konstant jämfört med tidigare. De inkomna anmälningarna handlar framför allt kränkningar i sociala medier. En analys visar att det är samma antal skolområden som rapporterat samt det skett en liten ökning av anmälningar i jämförelse med tidigare rapportering. Flera grundskoleområden utmärker sig genom att ha en klar systematik gällande rutiner, uppföljning osv. Sex grundskoleområden har inte anmält någon kränkande behandling till huvudmannen.

Målen i arbetet med nyanländas lärande har nåtts
Gotland är en av de kommuner som Skolverket samarbetar med för att stärka och stödja mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska samt utbildningens kvalitet. Nu har arbetet, som avslutas den 30 juni, avrapporterats till nämnden. Utvecklingsarbetet har bedrivits i projektform och en projektledare har varit anställd för att hålla samman och driva de olika utvecklingsinsatserna. Överenskommelsen med Skolverket har gällt riktade insatser till grundskola och gymnasieskola.

Slutrapporten visar att de uppsatta målen nåtts inom alla områden. Ytterligare utvecklingsbehov har även identifierats och åtgärdats under arbetets gång. Bland annat har den centrala mottagningen för nyanlända elever i åldern 6-19 år etablerats och alla skolor har nu en särskild mottagningsansvarig. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts på en rad områden bland annat kring kartläggningen av elevers kunskapsnivå samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen.

Nämnden följde upp skolformsövergångar
BUN tog del av den tematiska verksamhetsuppföljningen kring övergången mellan olika skolformer – det vill säga när elever byter skolform. Till exempel från förskola till grundskola eller från grundskola till gymnasium. Grundskolechefen berättade för nämnden om de särskilda rutiner som finns för att säkra att övergången sker tryggt och på ett likvärdigt sätt samt om Skolverkets stödmaterial på området. Region Gotland har även tillsatt förstelärare som särskilt ansvariga för övergångsfrågan. En utmaning är att möta varje barn på sin nivå och särskilt elever med hög skolfrånvaro.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser


[1] Inklusive elever inskrivna i fristående grundskolor

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 13 juni 2018
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?