Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-06-11 14:10
Idag den 11 juni har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat att ge fristående Guteskolan ekonomisk kompensation och att gymnasieutbildning ska ges för asylsökande elever även efter 18-årsdagen.

Fristående Guteskolan får kompensation
GVN beslutade idag att ersätta Guteskolan AB med ytterligare 114 144 kronor för budgetåret 2014. Tidigare har samma skola ansökt och beviljats 468 185 kronor i kompensation för budgetåret 2014 utifrån likavillkorsprincipen. Under samma år fick nämligen Region Gotlands gymnasieskolor budgettillskott för att täcka underskott för de utbildningar som bedrevs då.

Folkhögskolans uppdrag ska förtydligas
Gotlands folkhögskola har dels ett uppdrag från Folkbildningsrådet och dels från Region Gotland genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som även är folkhögskolans styrelse. Nämnden har nu bestämt sig för att förtydliga uppdraget ur Region Gotlands perspektiv för att säkerställa att verksamheten genomförs även utifrån aktuella program och planer. Bland annat att ha tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 i åtanke vid planering av verksamheten.

Transportutbildning ska upphandlas
Nämnden informerades idag om planeringen av olika vuxenutbildningar. GVN beslutade att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att förbereda upphandling av transportutbildning inom vuxenutbildningen med utbildningsstart i början av 2019.

Projektet kring nyanländas lärande har gått bra
Gotland är en av de kommuner som Skolverket samarbetar med för att stärka och stödja mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska samt utbildningens kvalitet. Nu har arbetet, som avslutas den 30 juni, avrapporterats till nämnden. Utvecklingsarbetet har bedrivits i projektform och en projektledare har varit anställd för att hålla samman och driva de olika utvecklingsinsatserna för att stärka. Överenskommelsen med Skolverket har gällt riktade insatser till grundskola och gymnasieskola. Slutrapporten visar att de uppsatta målen nåtts inom alla områden. Ytterligare utvecklingsbehov har även identifierats och åtgärdats under arbetets gång. Bland annat har den centrala mottagningen för nyanlända elever i åldern 6-19 år etablerats och en ny organisation har byggts upp för språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet för att eleverna ska kunna studera olika ämnen på olika nivåer, utifrån de individuella förutsättningarna.

Gymnasieutbildning ska ges för asylsökande elever även efter 18-årsdagen
Nämnden beslutade idag att bereda plats för asylsökande elever på ett introduktionsprogram på gymnasiet även efter de fyllt 18 år[1]. Detta med anledning av den nya gymnasielagen. Nämnden vill även att asylsökande ungdomar ska ges rätt att söka nationellt program vid uppnådd behörighet, dock längst till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

På sikt kan dagens beslut innebära att det blir aktuellt för nämnden att begära en ramförstärkning från fullmäktige.

Samlade studie- och yrkesvägledningsorganisationen fungerar bra
En utvärdering har gjorts av den samlade studie- och yrkesvägledningsorganisationen som infördes 2014. Den utredning som gjorts visar att nuvarande verksamhet fungerar väl och den samlade organisationen bidragit till att professionen stärkts. Men utvecklingsområden finns. Bland annat anser rektorer och studie- och yrkesvägledare att resurserna för studie- och yrkesvägledningen är för små i förhållande till behoven i verksamheterna. Därför ska behoven kartläggas närmare under år 2018. Kartläggas ska även ansvarsfördelningen mellan rektor och chefen för studie- och yrkesvägledningen.

Arbetet med jämställdhet fortsätter
Arbetet med Region Gotlands jämställdhetsplan 2016–2018 inom gymnasiet och vuxenutbildningen har följts upp och återrapporterades idag till nämnden. Denna görs via återkommande medarbetarundersökningen, statistik ur personalsystemen och direkta frågor till ansvariga chefer. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen redovisade de aktiviteter som genomförts och som återstår. Bland annat kan noteras att mäns uttag av föräldraledighet har ökat, men kvinnor står fortfarande för den relativt större andelen av uttaget. Gruppen gymnasielärare innefattar en större andel män. Sjuktalet för kvinnor totalt i förvaltningen har ökat något i förhållande till 2016. För männen har det skett en liten minskning.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn[1] Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på ett introduktionsprogram eller på ett nationellt program innan de fyllt 18 år. För icke asylsökande ska gymnasieutbildning påbörjas innan första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. 

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 11 juni 2018
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?