Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Journalgranskning visar att säkerheten i vården ökar

Publicerad 2016-12-22 10:40
Tre och ett halvt års resultat från journalgranskning av inneliggande vård enligt en särskild metod har kunnat visa att sjukvården i Sverige blivit säkrare. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting, som presenterats idag. Även på Visby lasarett pekar granskningen på att vården blivit säkrare.

2012 utbildades läkare och sjuksköterskor i en särskild granskningsmetod, som syftar till att upptäcka icke kända vårdskador. Metoden går ut på att söka i patientjournaler efter så kallade ”triggers”, olika typer av information som kan signalera att något inte gått som planerat i vårdförloppet. De vårdskador som upptäcks på det här sättet kan sedan delas upp i undvikbara och icke undvikbara.

Sedan 2013 har sex sjuksköterskor och tre läkare varje månad granskat ett slumpmässigt urval av patienter som vårdads inneliggande på Visby lasarett. Liknande grupper har funnits på alla landets akutsjukhus. En nationell rapport över resultaten har sammanställts av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och publicerats idag.

Rapporten visar att förekomsten av vårdrelaterade infektioner, skadlig överfyllnad av urinblåsa (i samband med sövning under operation) samt sviktande livsviktiga kroppsfunktioner har minskat. Journalgranskningarna på Gotland tyder på delvis samma resultat: Sjukvården har minskat förekomsten av vårdskador, främst vårdrelaterade infektioner och kirurgiska skador.

– Metoden har hittills kunnat tillämpas på somatisk vård av vuxna. Fler specialiteter följer efter. I år har en grupp utbildats och påbörjat granskning av psykiatrisk heldygnsvård, säger chefläkare Gunnar Ramstedt.


Den nationella rapporten pekar på en ökad risk för vårdskador när patienter vårdas på annan avdelning än där den specifika kompetensen finns, till exempel en patient med hjärtsvikt som vårdas på kirurgisk avdelning eller en höftopererad patient som vårdas på en invärtesmedicinsk avdelning. Problemet med utlokaliserade patienter finns också på Visby lasarett. Någon säkert ökad risk har inte kunnat påvisas i journalgranskningen, men det relativt begränsade antalet patienter som granskas gör resultatet osäkert. Utlokalisering av patienter måste därför ses som en ökad risk för vårdskador.

– Vi måste fortsätta vårt arbete på Gotland för att minska behovet av inneliggande vård. Då kan antalet utlokaliserade patienter minskas och vården göras säkrare, säger sjukvårdschef Cathrine Malmqvist.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 22 december 2016
Ansvarig för sidan: Magne Hovland
Definitioner

Skada
Skada är ett ur patientens synvinkel oönskat resultat, som ligger utanför det normala vårdförloppet.

Vårdskada
Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Allvarlig vårdskada
Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Komplikation
Begreppet komplikation beskriver också oönskade resultat, men ur sjukvårdens synvinkel, som följd av de risker en medicinsk åtgärd innebär.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?