Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Nytt avtal säkrar gotlänningarnas tillgång till högspecialiserad sjukvård

Publicerad 2016-12-16 15:01
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) godkände idag det samverkansavtal som förvaltningen har träffat med Karolinska Universitetssjukhus för perioden 2017-2019. Nytt för den här avtalsperioden är mer fokus på gemensamt kompetens- och kvalitetsarbete samt vård på distans.
Karolinska och Region Gotland har ett tjugoårigt avtalssamarbete, som började med ett samverkansavtal med Huddinge Sjukhus och senare med det sammanslagna Karolinska Universitetssjukhuset. Under 2013 infördes en ny avtals- och arbetsform mellan Karolinska och Region Gotland, ett partnerskap som kallas Karolinskamodellen, och som syftar till att vårda patienterna tillsammans i en gemensam vårdkedja.
 
Nytt för den här avtalsperioden är att Region Gotland även har tecknat en avsiktsförklaring med Stockholms läns landsting (SLL) för att anpassa till deras strukturplan för framtidens hälso- och sjukvård, och att säkerställa tillgången till vård inom SLL:s nätverkssjukvård. Karolinska är fortsatt Region Gotlands främsta samarbetspartner och huvudleverantör av högspecialiserad vård. 
 
– Förutom tillgång till högspecialiserad sjukvård säkerställer avtalet även framtida behov av samverkan kring kompetens- och utvecklingsarbete samt vård på distans, säger Stefaan De Maecker (MP), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Avtalets omfattning
Det årliga avtalsvärdet för vård, labbtjänster och konsulter är ca 130 miljoner kronor. Huvudparten utgörs av Hjärtsjukvård, Onkologi, Neurokirurgi, Urologi samt Thorax. Till samverkansavtalet finns ca 20 st. partnerskapsavtal, vilka innefattar konsulttjänster och speciallösningar såsom Läpp-, Käk-, Gomspaltteam medmera. Region Gotland köper även medicinsk service, främst laboratorietjänster.  

Övriga ärenden

 
Ekonomirapport: Fortsatt låg kostnadsutveckling
Periodens resultat efter november är – 81,5 miljoner. Nettokostnadsutvecklingen är kvar på en låg nivå även om den ökat någon sedan oktober månads utfall. Helårsprognosen för HSN, inklusive centralt avsatta medel som fortfarande behöver fördelas, är – 80 miljoner.
 
Rapport: Utvecklingsarbete för it-lösningar för vård på distans vid vårdcentralen Klinte
Förvaltningen arbetar för fullt med att ta fram lösningar för fortsatt verksamhet vid vårdcentralen i Klintehamn – både på lång och på kort sikt. Bland annat pågår ett utvecklingsarbete som ser på olika IT-lösningar för vård på distans. Med hjälp av E-hälsocoacher genomförs ett arbete med att problemsöka, inhämta tankar och idéer från medborgarna och i slutändan ta fram förslag på hur e-hälsotjänster kan användas för exempelvis vård på distans i Klintehamn.
 
– Målet är att skapa en tillgänglig vård för alla gotlänningar oavsett var man bor. Rapporten vi fick idag ser lovande ut och vi ser fram emot en snar användning av ny digital teknik som ökar tillgängligheten till vård i Klinte. säger Stefaan De Maecker (MP), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 
Upphandling av njursjukvård
Njurenhetens verksamhet på Visby lasarett drivs på entreprenad sedan 1 oktober 2009 av Diaverum. Avtalet med nuvarande entreprenör löper ut 2018-08-31. Idag är cirka 280 patienter registrerade på njurmottagningen. Nämnden har beslutat uppdra till förvaltningen att ny upphandling ska genomföras. Förfrågnings-underlag har framtagits genom omvärldsanalys och intervjuer med vårdgrannar, patientföreträdare och producenter av intern service. 
 
Analys av samband: telefontillgänglighet vårdcentraler egenregi, samtal 1177 Sjukvårdsrådgivning och besök på akutmottagning
Slutsatsen i förvaltningens analys är att antal samtal till 1177 Sjukvårdsrådgivning delvis är en konsekvens av hur väl egenregins vårdcentraler förmår besvara inkommande samtal. Statistiken indikerar också att gotlänningarna i första hand ringer till sin vårdcentral, vilket är ett mönster som skiljer sig från vad som framförs från nationellt håll. En god telefontillgänglighet till primärvården är av största vikt ur framförallt ett medborgarperspektiv. Från olika håll brukar också framföras en upplevelse av att låg telefontillgänglighet medför att antalet kontakter ökar vid andra vårdgivare, exempelvis akutmottagning och 1177/sjukvårdsrådgivning. Med detta som bakgrund har en analys av eventuella samband genomförts för perioden 2014-2016 (till och med september).
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 16 december 2016
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?