Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2016-12-14 15:41
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, onsdagen den 14 december. Bland annat informerades styrelsen om förutsättningarna för avtalet med Nord Stream 2 och beslutade om inrättandet av ett försvarsmaktsråd och om två markanvisningar.

Vill du ha fördjupning kring något ärende finns kallelsen med alla handlingarna här:

http://gotland.se/rskallelser

 

Information. Nord Stream 2
Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson informerade om det möte som han, regiondirektör Peter Lindvall och motsvarade roller i Karlshamns kommun i går kväll hade med utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist med anledning av det avtalsförslag för Slite hamn som tekniska nämnden behandlar på torsdag. Ministrarna informerade om hur regeringen ser på den planerade gasledningen ur flera aspekter, bland annat säkerhets- och försvarspolitiskt. Ordföranden gjorde bedömningen att det mot bakgrund av den information man fått ta del av skulle vara mycket svårt att gå vidare med avtalet för Slite hamn. Beslutet måste dock tas av tekniska nämnden.

 

Ekokommunpriset 2016 och Vasallens miljöstipendium. Översyn och förslag till hantering
Regionstyrelsen beslutar att med start 2017 dela ut ”Vasallens miljöstipendium” och Ekokommunpriset alternerande år. ”Vasallens miljöstipendium” ska tilldelas miljöprojekt och miljöundervisning inom gotländska skolor. Ledningskontoret får i uppdrag att senast till RS 4 2017 återkomma med förslag till statuter för ovanstående samt att för innevarande år, 2016, förklara utdelningen av Ekokommunpriset vilande.

Ekokommunpriset har under en lång rad av år haft svårigheter med att finna pristagare. En del av förklaringen kan vara att kraven för att kunna nomineras varit relativt höga. Samtidigt förvaltar Region Gotland 150 000 kronor, som statliga Vasallen skänkt med avsikten att pengarna skulle användas till ett miljöstipendium. Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att förklara Ekokommunpriset vilande, och att regionstyrelsen under tiden delar ut Vasallens miljöstipendium till projekt för att stimulera miljöundervisning i de gotländska skolorna.

 

Rekommendation om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämnden om medfinansiering för deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.

Regionstyrelsen ger i uppdrag till ledningskontoret att i brev meddela Sveriges kommuner och landsting (SKL) detta innan 30 december 2016.

I det brevsvaret föreslår även regionstyrelsen SKL att se över förutsättningarna för att inkludera dessa särskilda avgifter i den ordinarie avgiften till SKL.

För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv struktur för kunskapsstyrning har SKL tagit fram förslag på en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan. Region Gotland är en primärkommun med landstingsansvar och i den egenskapen det minsta landstinget varför samverkan med andra landsting av stor betydelse för hälso- och sjukvården på Gotland.

 

Försvarsmaktsråd på Gotland
”Styrdokument för Försvarsmaktsråd på Gotland” godkänns.

Efter det första samverkansmötet mellan Region Gotland och Försvarsmakten under hösten 2015 rörande etableringen av 18. Stridsgruppen på Gotland, bestämdes att ett Försvarsmaktsråd skulle bildas på motsvarande sätt som är befintligt på andra orter där Försvarsmakten är etablerat. Utgångspunkten är Försvarsmaktens etablering av permanenta förband på Gotland och vilka möjligheter och utmaningar som detta medför för det omgivande samhället.

 

Förändring finansieringsmodell för IT-verksamhet
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att förändring av finansieringsmodell från köp/sälj till anslagsfinansiering införs från och med 2017-01-01 för nedanstående tjänster inom IT-området. Budgetmedel motsvarande 8,2 mnkr omfördelas från nämnderna till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till budgetberedningen inför 2018 utreda och föreslå eventuella förändringar i finansieringsmodell för övrig IT-verksamhet.

Ledningskontoret bedömer att frågan om förändrad finansieringsmodell inom IT-verksamheten behöver utredas avseende PC som tjänst, digital arbetsplats och telefoni. Modellen är avgörande för hur valet av dessa tjänster görs och hur konsumtionen ska styras. Det finns idag en tydlig styrning för hur beställning sker, vilken typ av utrustning som finns mm.

De tjänster som nu är föreslagna att anslagsfinansieras är serviceavtal och IT-tjänster.

 

Ändring av regionstyrelsen delegationsordning
Regionstyrelsens delegationsordning fastställs enligt bifogat förslag, med justeringen att regiondirektören får delegation att besluta om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken upp till 1 miljon kronor, medan arbetsutskottet får delegation upp till 2 mnkr. Alla projektbeslut ska anmälas till arbetsutskottet.

Med anledning av sammanslagningen av regionstyrelsens två förvaltningar, ledningskontoret och serviceförvaltningen, till den gemensamma regionstyrelseförvaltningen behöver styrelsens delegationsordning justeras i vissa delar.

 

Revidering av regional utvecklingsstrategi med jämställd regional tillväxt 2017-2018
Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att ta fram ett reviderat förslag till regional utvecklingsstrategi (RUS), som ska ersätta det nuvarande regionala utvecklingsprogrammet (RUP), Vision Gotland 2025, genom finansiering med medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) om 1 250 000 kr och 1 800 000 kr från särskilda medel för att utveckla det regionala jämställdhetsarbetet (Tillväxtverket).

Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att i samband med revideringen även integrera regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt, se över den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och program samt koncernstyrningen, i syfte att föreslå förenkling och effektivisering.

 

Remissunderlag för ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”
Regionstyrelsen godkänner remissunderlaget av ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”. Regionstyrelsen remitterar underlaget till samtliga nämnder. Remissperioden är 19 december 2016 – 1 mars 2017.

Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att organisera dialoger med aktörer i det gotländska samhället rörande remissunderlaget.

Regionstyrelsen fattade den 22 september beslut om ett projektdirektiv för projektet ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland” och gav ledningskontoret i uppdrag att hantera fortsatt process. Strategin skall utgå ifrån en ambition att optimera balansen mellan de tre faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet och kostnad, vilket kan ske genom en effektivisering av verksamhetens struktur, en ökad digitalisering samt en utvecklad kollektivtrafik.

Remissfrågorna är:

 • Stämmer bilden överens med nämndens bild?
 •  Hur kan underlaget användas för att effektivisera servicen och
    minska utbudet i riktning mot kostnadsnivåerna hos jämförbara
    kommuner/landsting?
 •  Hur definiera nämnden begreppet ”skälig tillgänglighet i tid”?
 •  Konkreta förslag till förändringar i servicens geografiska struktur?
 •  Synergier/samverkan över gränssnitten mellan andra nämnders
    verksamheter?

Efter inhämtande av remissvar från nämnderna och beredning av dessa så färdigställer ledningskontoret ett slutligt förslag till strategi, vilken planeras behandlas på regionstyrelsens sammanträde 27 april 2017.

 

Begäran om att utnyttja eget kapital
Regionstyrelsen beslutar att överförmyndarnämnden får utnyttja 300 000 kronor av eget kapital.

Överförmyndarnämnden fick i samband med beslut om överföring av resultat från 2015 flytta med 810 tkr till eget kapital. Detta beslut togs med anledning av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn och den särskilda situation nämnden var i. Överföringen skulle enligt beslutet användas för att täcka behovet av en tidsbegränsad tjänst.

Enligt samma beslut ska nämnderna begära medgivande från regionstyrelsen för att få utnyttja eget kapital under året. Överförmyndarnämnden begär att få ta i anspråk 300 tkr av eget kapital för att täcka 2016 års kostnader för den tidsbegränsade tjänsten. Man informerar också om att tjänsten även bedöms behövas under 2017.

 

Avskrivning omsättningstillgångar 2016
Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 17 493 kr och belastar 2016 års resultat. Samtliga avskrivningar (ej konkurser) skall upptas inom linjen.

 

Mellanlagring och e-arkivering i Region Gotland
Ledningskontoret får i uppdrag att fortsätta planeringen av ett gemensamt digitalt mellanlager och slutarkiv (e-arkiv) för Region Gotland med ett planerat införande under 2017/2018.

Hälso- och sjukvårdsnämndens framtida behov av e-arkiv hanteras då eventuellt beslut om regionsammanslagning är fattat. Till dess fortsätter hälso- och sjukvårdsnämnden att vara en del i Region Gotlands arkivmyndighet och blir därmed en del i ovan beskrivna införande.

 

Remiss – reviderade riksintressen för friluftsliv – områdena Gotlandskusten och Nordöstra Gotlands kust och skärgård
Regionstyrelsen beslutar att till Länsstyrelsen på Gotland inlämna upprättat förslag till yttrande.

2012 fick samtliga länsstyrelser i landet ett uppdrag från Naturvårdsverket att se över och föreslå nya områden för riksintresse för friluftsliv. Det resulterade i att Länsstyrelsen på Gotland under 2013 lämnade förslag på större revideringar av fem av de sex befintliga områdena samt förslag på åtta nya riksintresseområden, totalt 14 områden.

Den föreliggande remissen från länsstyrelsen rör endast två av riksintresseområdena – ”Gotlandskusten” respektive ”Nordöstra Gotlands kust och skärgård”. I och med att regionstyrelsen tidigare beslutat avstyrka Naturvårdsverkets förslag till nya riksintresseområden på nationell nivå i sin helhet, faller det sig naturligt att regionstyrelsen avstyrker förslaget till nya och reviderade riksintresseområden för friluftsliv inom Gotlands län.

 

Översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad
Regionstyrelsen antar bifogade projektdirektiv för översyn av Region Gotlands strategiska fastigheter i Visby innerstad

Region Gotland äger idag, både direkt och via dotterbolag, ett antal fastigheter i och omkring Visby innerstad vilka några kan vara mer strategiska och andra mindre strategiska för regionen ur olika perspektiv. Det finns anledning att ta ett helhetsgrepp över ägandet av regionens fastigheter i innerstaden, bl.a. den fastighet som inrymmer kulturskolans lokaler, Björkanderska m.fl.

De uppräknade fastigheterna har varit föremål för diskussioner och bevarande ur ett världsarvsperspektiv. En del fastigheter uppfyller inte Region Gotlands krav för egna lokaler och utgör en möjlighet att utnyttja realisationsvärdet för regionens totala ekonomi. Det finns med andra ord många olika intressen för regionens fastighetsinnehav i Visby innerstad.

 

Markanvisningstävling kv Malajen Visby
Regionstyrelsen beslutar att erbjuda Gotlandsbyggen Fastighets AB markanvisningen för kvarteret Malajen. Gotlandsbyggens förslag omfattar 12 radhuslägenheter i två plan. Upplåtelseformen är bostadsrätt.

Kvarteret Malajen på A7 omfattar omkring 3000 kvadratmeter, varav byggrätten 2 580 kvadrat.

 

Markanvisningstävling Järnvägen 4
Regionstyrelsen beslutar att erbjuda Gillöga AB teckna markanvisningsavtal för exploateringsområdet Järnvägen 4 och delta i pågående tidigare beslutad planläggning av området.

Kvarteret Järnvägen 4 är i dag parkeringsplats och ligger i anslutning till den före detta vårdcentralen Visby Söder utanför Söderport. Tomten omfattar ca 3 600 kvadratmeter.

 

Motion. Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region Gotland.

Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M) har i en motion föreslagit att Region Gotlands förvaltningar tar emot personer med funktionsnedsättning som anvisas av enheten som handhar placering av extern arbetskraft. Motionärerna framhåller att arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av stor betydelse för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

 

Integration - en dialog kring framtagandet av integrationsstrategin
Tidplan för framtagande av integrationsstrategi beslutas enligt ledningskontorets förslag.

Ledningskontoret har av regionstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett samlande dokument som klargör Region Gotlands strategiska inriktning och principiella hållning när det gäller mottagande av asylsökande och att underlätta för nyanlända att etablera sig på Gotland. Uppdraget genomförs i samarbete med länsstyrelsen som har motsvarande uppdrag att ta fram en integrationsstrategi för Gotland.

 

Information. Regional samverkan och stödstruktur
Informationen tas emot.

 

Indikatorer till styrkort 2016-2019
Informationen tas emot och läggs till handlingarna

I den nya styrmodellen följs regionfullmäktiges mål upp i huvudsak genom att analysera ett antal indikatorer som är knutna till respektive mål. I analysen av måluppfyllelse kan även annan kunskap vägas in.

En indikator kännetecknas av att den är mätbar, bygger på data av god kvalitet, lyfter fram någon del av målet som anses väsentlig, lyfter fram kvalitativa egenskaper utifrån ett medborgar eller brukarperspektiv, är jämförbar samt transparent dvs. resultatet ska helst kunna härledas till en lägre nivå.

 

Beslutsattestanter 2017 för regionfullmäktige, regionstyrelse, regionstyrelseförvaltningen samt regionövergripande verksamheter
För regionövergripande verksamhet utses under 2017 beslutsattestanter och ersättare enligt upprättat förslag.

För regionfullmäktige och regionstyrelse utses under 2017 beslutsattestanter och ersättare enligt upprättat förslag.

För regionstyrelseförvaltningen utses under 2017 beslutsattestanter och ersättare enligt upprättat förslag.

Regiondirektören bemyndigas att löpande under året utse attestanter och göra de förändringar som i övrigt är nödvändiga i attestförteckningarna på grund av exempelvis att medarbetare slutar och att nyanställningar sker.

 

Utökning av ALMI Invest Småland & Öarna AB:s Fond II
Regionstyrelsen beviljar Almi Invest Småland & Öarna AB finansiering med 25 % av projektets faktiska kostnader, dock högst 1500 000 kronor. Medel anvisas ur Region Gotlands andel av programmet ”Hållbara Gotland”.

 

Gotlands Filmfond AB – Kapitalisering för filminvestering
Gotlands Filmfond AB beviljas finansiellt stöd till kapitalisering för filminvestering med 1 500 000 kr varav 750 000 kr ur 2016 års anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder och 750 000 kr ur 2016 års näringslivsanslag.

Innevarande ägardirektiv för 2014-2016 skall gälla för Gotlands Filmfond AB:s verksamhet även 2017.

Gotlands Filmfond AB:s uppdrag är att stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i filmstudion Kustateljén i Fårösund, i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för film- och bokrelaterad turism. Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:

Minst två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete.

Minst en talang har fått hjälp med att finansiera projektutveckling av en presumtiv filmproduktion.

Minst fem producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats.

Upprättade samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism.

 

Bolagsordning för GotlandsHem Värme AB samt val av ledamöter
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att GotlandsHem ABs förslag till ändringar i bolagsordningen för GotlandsHem Värme AB godkänns. Till ledamöter i styrelsen för GotlandsHem Värme AB utses Elisabeth Kalkhäll och Mats Ågren och till suppleanter utses Marcus Åslund (ersättare för Elisabeth Kalkhäll) och Rolf Öström (ersättare för Mats Ågren).

GotlandsHem AB har ett dotterbolag, GotlandsHem Värme AB, som producerar och levererar fjärrvärme, företrädesvis till GotlandsHems egna fastigheter.

 

Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
I egenskap av förvaltare av Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården yrkar regionen om länsstyrelsens tillstånd till att stiftelsens samtliga medel får förbrukas för ändamålet de boendes trevnad och skapandet av så hemlika i förhållanden som möjligt för de boende på Pjäsen och därmed att de föreskrifter som anger att endast avkastningen får användas för ändamålet upphävs.

När Göransgården lades ned flyttades de boende till boendet på Pjäsen.

Ledningskontoret finner att närmast den ursprungliga lydelsen ligger ändamålet att medlen följer med de boende från Göransgården till Pjäsen (jfr § 2 stadgarna).

 

Månadsrapport november 2016
Rapporten godkänns.

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för november. Månadsrapporterna är främst inriktade på ekonomisk prognos för helåret.

Resultatet för Region Gotland prognostiseras till +39 mnkr vilket innebär en avvikelse på +7 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet på 32 mnkr. Prognosen har förbättrats med 14 mnkr sedan förra månaden. Nämndernas prognos pekar på ett underskott på -52 mnkr. Det är en förbättring sen oktober med 6 mnkr och en förbättring jämfört med delårsrapport 2 med 18 mnkr.

Investeringsutgifterna uppgår till 522 mnkr och prognosen beräknas till 689 mnkr. Det innebär att drygt 300 mnkr kommer att behöva föras över i kompletteringsbudget.

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 14 december 2016
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?