Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Detaljplan för Sanda Runne 1:26 m fl - Granskning

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2016-11-23 har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen för granskning innan antagande. Planförslaget ställs ut i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 19 december 2016 t o m 27 januari 2017 och planhandlingarna finns tillgängligt här på hemsidan.

Efter samrådet med detaljplanen har ändringar av planförslaget skett, vilka framgår av samrådsredogörelsen.

Syftet med detaljplanen är att utveckla ett bostads- och fritidshusområde i anslutning till befintlig bebyggelse väster och norr om planområdet.  Planförslaget omfattar 23 tomtplatser, dels 21 tomtplatser för friliggande bebyggelse och två fastigheter för uppförande av fem radhusenheter vardera inom fastigheten.

Bebyggelsen formeras kring ett vägnät som kopplas till två befintliga anslutningar till allmän väg. Målsättningen är att den tillkommande bebyggelsen ska upplevas som hus i skog och inramas av skogsridåer för att integreras väl i landskapsbilden.

Ett större naturområde regleras i områdets östra del bl a för att skydda fridlysta orkidéer och rödlistade skugglostor.  Detta kan även användas för det rörliga friluftslivet och de boende i närområdet.  Delar av slåttermarken i söder tas tillvara för att kunna användas för gemensamma aktiviteter.

Följande samfälligheter/servitut berörs: SANDA S:61, SANDA S:125 och SANDA S:3

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby, senast den 27 januari 2017. Ange namn, postadress och ärendenummer BN 2013/1374. Den som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostads-rättshavare eller annan inneboende som berörs.

När tiden för granskningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för byggnads­nämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet

Upplysningar lämnas av planarkitekt Stina Wester, tfn 0498-26 91 74, e-post stina.wester@gotland.se

Sidan uppdaterad: 16 december 2016
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?