Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2016-11-24 15:48
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 24 november. Bland annat beslutades att regionstyrelsens nya förvaltning ska heta regionstyrelseförvaltningen, att gå vidare med försäljningen av fastigheten som inrymmer campus och Almedalsbiblioteket samt att revidera flera taxor.

Vill du ha fördjupning kring något ärende finns kallelsen med alla handlingarna här:

http://gotland.se/rskallelser

 

Etablering ny förvaltning - namnförslag
Namnet på regionstyrelsens nya förvaltning fastställs till regionstyrelseförvaltningen.

Regionstyrelsen beslutade 2016-06-16 att serviceförvaltningen och ledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning med ansvar för koncernstyrning, stöd och gemensam service från och med 1 januari 2017. Vid den tidpunkten föreslogs inget namn på den nya förvaltningen. Under arbetets gång med etableringen av den nya förvaltningen har namnet regionstyrelseförvaltningen utkristalliserats.

 

Utvecklad finansieringsmodell
Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige att utvecklad finansieringsmodell, från köp/sälj till anslagsfinansiering, införs från och med 2017- 01-01 för tjänster inom HR, ekonomi och kommunikation. Budgetmedel motsvarande 34 222 tkr omfördelas från nämnderna till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsen den 14 december 2016 återkomma med förslag till eventuell förändring av finansieringsmodell för IT-tjänster.

Regiondirektören får i uppdrag att till budgetberedningen inför 2018, utreda och föreslå eventuella förändringar i finansieringsmodell för tjänster inom måltid och försörjning.

 

Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet
Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet. Förslaget till strategiskt partnerskap överlämnas för beslut i regionfullmäktige.

Regiondirektören fick vid regionstyrelsens möte den 17 september 2015 ett uppdrag att tillsammans med Uppsala universitet Campus Gotlands rektorsråd ta fram en plan för ett fördjupat samarbete mellan verksamheterna. Under hösten 2015 arbetades en gemensam målbild fram för ett samarbete mellan organisationerna. Under våren 2016 har sedan ett gemensamt arbete pågått, framförallt genom tre workshops där deltagare från både Region Gotland och Uppsala universitet deltagit för att diskutera och identifiera vilka gemensamma och möjliga samarbetsområden som finns. De områden man avser att samarbeta kring och på vilket sätt samarbetet ska ske finns presenterat i bifogat dokument. Under arbetets gång har begreppet ”strategiskt partnerskap” arbetats fram som förslag till benämning av samarbetet.

 

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2014-2015 enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (operativa insatser och förebyggande insatser) för perioden 2014-2015 förlängs till att gälla till och med 2017-05-01.

 

Policy för gatukonst
Regionstyrelsen återförvisar ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen för ytterligare beredning. Regionstyrelsen ser inget behov av en särskild policy för gatukonst.

 

Revidering av Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning revideras gällande riktlinjer för uppvaktning och minnesgåva, enligt förslag. Revideringen innebär att värdet av gåvan blir neutralt utifrån ett genusperspektiv.

De reviderade riktlinjerna gäller från och med 2017-01-01.

 

Program med mål och riktlinjer för privata utförare
Regionstyrelsen förklarar att befintliga policys och riktlinjer för upphandling och konkurrensutsättning får anses tillgodose kraven på program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige antar regionstyrelsens förklaring.

För varje mandatperiod skall fullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Dessa mål och riktlinjer kan finnas samlade i ett beslut eller finnas i olika beslut. Ledningskontoret gör bedömningen att befintliga regelverk får anses tillgodose kraven på ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

 

Tilläggsanslag för ombyggnad av busstationen
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag för busstationen i Visby, med 2 995 000 kronor. Medel anvisas via anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Delredovisning av projektet ska ske i regionstyrelsen.

Fullmäktige föreslås besluta om en markering av vikten av noggrann förprojektering.

Ny busstation har byggts i Visby och den totala investeringsutgiften uppgår till 15 280 000 kronor. Dessutom har periodiskt underhåll utförts med
2 000 000 kronor och OVK-åtgärder med 1 000 000 kronor.

Den totala investeringsbudgeten för projektet har uppgått till 11 000 000 kronor vilket inkluderar tidigare beviljade 1:1 medel med 2 000 000 kronor samt ett bidrag från Trafikverket med 500 000 kronor.

Möjligheter finns nu att förfoga över ytterligare 1:1 medel, vilket tidigare beviljats för investeringar vid Murgrönan med 2 995 000 kronor. Investeringsprojektet vid Murgrönan kommer inte att genomföras, vilket innebär att beviljade medel kan disponeras för annat projekt. Enligt ledningskontoret kan bidraget användas för investeringen vid busstationen, vilket teknikförvaltningen ställer sig positiv till.

 

Höjning av taxan för protetiska åtgärder
Regionstyrelsen föreslår för beslut i regionfullmäktige att Mun- och Käkcentrums taxa för protetiska åtgärder ändras till 15 procent högre pris än referenspriset för allmäntandvården. Beslutet ska gälla för protetiska åtgärder utförda från den 1 januari 2017. Taxan för protetiska åtgärder utförda på Mun- och Käkcentrum fortsättningsvis ska vara 15 procent högre än referenspriset för allmäntandvården.

 

Ny taxemodell för miljöbalkens U-verksamheter (mindre miljöfarliga verksamheter utan anmälnings- eller tillståndsplikt) - miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ny taxemodell för miljöbalkens U-verksamheter antas. Ny modell gäller fr o m 2017-01-01.

Nuvarande taxemodell grundar sig på timdebitering, med en uträkning för varje enskild tillsyn, vilket i genomsnitt gett 4 timmar per tillsyn. Det har dock visat sig att det ofta bara är handläggartiden som räknats med, inte t.ex. kvalitetssäkring, registrering och arkivering. När SKL:s beräkningsmodell tillämpas på Region Gotlands verksamhet har inspektörerna räknat fram en genomsnittlig handläggningstid på 6 timmar per tillsyn, vilket ligger till grund för ett fast pris för tillsyn av U-verksamheter. Verksamhetens budgeterade årsintänkt ökar därmed från 507 000 kronor till 810 000 kronor.

 

Reviderat timpris inom miljöbalkens verksamhetsområde - miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nytt timpris inom miljöbalkens verksamhetsområde fastställs till 900 kronor per timme. Nytt timpris gäller fr o m 2017-01-01

För att avgiftsfinansierade områden inom Miljöbalken ska få kostnadstäckning, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 900 kr/tim (nu 845 kr/tim). Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.

 

Ny taxemodell för verksamheter enligt plan- och bygglagen
Ny taxemodell för verksamheter enligt plan- och bygglagen antas. Ny modell gäller fr o m 2017-01-01

Som en del av att öka förvaltningens självfinansieringsgrad samt för att möta de besparingskrav som ålagts byggnadsnämnden har en översyn av befintlig taxemodell gjorts. Enligt plan- och bygglagen, PBL, ges kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan.

Revideringen innebär att varje ärendetyp debiteras utifrån en genomsnittlig handläggningstid, som beräknas utifrån ärendets komplexitet. Förvaltningen har beräknat timpriset, för att ge kostnadstäckning för de delar av verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram.

 

Reviderad timtaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen
Ny timtaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen fastställs till 920 kronor per timme. Ny timtaxa gäller fr o m 2017-01-01.

För att avgiftsfinansierade områden inom PBL ska få kostnadstäckning, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 920 kr/tim (nu 810 kr/tim). Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.

 

Förslag till ny hamntaxa 2017 för Region Gotlands hamnar
Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs. Ny hamntaxa gäller från och med 2017-01-01.

Hamntaxan har för 2017 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. För att nå målsättningen på ökad intäkt med ca 200 tkr föreslås framför allt en höjning av fartygsavgiften med ca 4 %.

 

Förslag till ändring i taxan för upplåtelse av offentlig plats
Ändringar i Region Gotlands taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs enligt tekniska nämndens förslag.

Tekniska nämnden har 2016-09-21, § 174, beslutat föreslå regionfullmäktige att göra vissa ändringar i gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats. Den huvudsakliga förändringen avser avgifterna för markupplåtelser under Almedalveckan. Syftet är att modernisera taxans modell utifrån arrangörernas efterfrågan varför avgiften beräknas per kvadratmeter efter visst intervall istället för förutbestämda ytor. Intäkterna för regionen eller kostnaderna för arrangören påverkas inte alls eller marginellt. Modellen skapar flexibilitet och valfrihet.

 

Remisspromemoria - Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
Regionstyrelsen beslutar att remissyttrande gällande promemoria Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37) överlämnas till Justitiedepartementet enligt upprättat förslag.

Region Gotland har getts möjlighet att lämna synpunkter på remisspromemoria – åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Synpunkter har inhämtats från hälso- och sjukvårdsnämnden samt från socialförvaltningen.

I promemorian lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Det föreslås att om det råder oklarhet om en asylsökande utlänning som uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder.

Region Gotland delar departementets bedömning att barn inte ska bo tillsammans med vuxna asylsökande i boenden för ensamkommande barn. Liksom att resurser avsatta för barn inte ska gå till vuxna. Därmed är Region Gotland också positiv till att åldersbedömning kan ske i osäkra fall, på ett rättssäkert sätt och tidigt i processen.

Region Gotland tar inte ställning till de metoder som Socialstyrelsen utrett i en systematisk översikt över metoder för radiologisk åldersbedömning (2016).

Regionen vill dock understryka att det är av yttersta vikt att det tydligt regleras var undersökningarna ska genomföras och hur de kommer att finansieras. Vidare måste prioriteringsordningen gälla, det vill säga att undersökningar för åldersbedömning inte ska prioriteras i förhållande till undersökningar av medicinska skäl. Dessutom vill regionen framhålla att åldersbedömningar har synnerligen stora konsekvenser för individerna. Det ställer därmed stora krav på de myndigheter som hanterar dessa ärenden.

Medicinska metoder ska inte ensamma avgöra den asylsökandes ålder och om osäkerhet kvarstår ska beslutet fattas till individens fördel, vilket innebär att han eller hon ska hanteras som ett barn om möjligheten föreligger att han eller hon är ett barn.

 

Utpekande och detaljavgränsning av riksintresset Buttle enligt 3 kap. 7§ andra stycket miljöbalken (värdefulla ämnen eller material)
Regionstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till remissvar.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har arbetat fram ett förslag till riksintresseområde omfattande ca 3600 ha. Förslaget har nu skickats ut för eventuella synpunkter till Boverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland.

Region Gotland anser att underlaget för att fatta beslut om ett så omfattande riksintresseområde (3600 ha) som det här är fråga om är synnerligen bristfälligt t ex saknas det en konsekvensbeskrivning av vad följderna av ett eventuellt beslut om riksintresse skulle innebära utifrån de rubriker som behandlats ovan i detta remissvar. Regionen ställer sig därför negativ till att området avsätts som riksintresseområde för mineralbrytning i avvaktan på att underlaget väsentligen förbättras.

 

Remiss - Slutbetänkande av Dricksvattenutredningen "En trygg dricksvattenförsörjning - bakgrund, överväganden och förslag (SOU 2016:32)
Regionstyrelsen beslutar att föreslaget yttrande skickas till näringsdepartementet.

Dricksvattenutredningen kom till för att för att föreslå åtgärder och nödvändiga anpassningar för att möta dagens behov och utmaningar i relation till samhällsutveckling och klimat. Dricksvattenförsörjningen är ett utsatt område där nya tankesätt och gemensamma insatser behövs.

Utredningen har lyckats väl med sitt breda uppdrag att belysa nuläge och utmaningar för den allmänna försörjningen med dricksvatten. För regionens del bör förslagen om bättre vägledning/utökat statligt ansvar bidra till bättre kunskapsunderlag som underlättar arbetet med skydd för dricksvattnet. Den största skillnaden som kommunal huvudman blir att ansvaret för att ansöka istället för att utse vattenskyddsområden. De tjänstemän inom Region Gotland som idag arbetar med att utse vattenskyddsområden ser positivt på att staten får ta ett utökat ansvar för vattenskyddet, förutsatt att resurser avsätts för att det statliga genomförandet så att inte processerna på kommunal nivå fördröjs.

Många av förslagen som berör kommunal nivå är för övrigt i linje med redan inlett arbete på Gotland.

 

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik, utställning
Planförslaget godkänns för utställning.

Regionstyrelsen beslutade 2016-10-27 att återremittera planförslaget för konsekvensanalys av de förslag till ändringar som centerpartiet framförde i samband med styrelsens behandling av ärendet. En konsekvensanalys har därefter skyndsamt arbetats fram med förslag till ändringar inför kommande utställning respektive kommentar i de fall inga ändringar föreslås.

 

Förslag till detaljplan för Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck Camping), utställning
Planförslaget tillstyrks.

Ärendet har pågått under lång tid med många turer och det är därför angeläget att komma till ett slut. Mot bakgrund av att det föreliggande planförslaget är identiskt med det förslag som antogs av regionfullmäktige i juni 2015 samt de förtydliganden som redovisas i planen och som rör motiven för avsteg har ledningskontoret inget ytterligare tillägga.

 

Ansökan om direktanvisning mark inom Visborg
Regionstyrelsen beslutar att ge Gotlandshem en generell markanvisning inom norra Visborg omfattande mark för ca 250 lägenheter, samt att ge ledningskontoret i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett markanvisningsavtal som reglerar ovan, i samband med att start-PM för norra/centrala Visborg kommer upp till behandling.

AB Gotlandshem har ansökt om direktanvisning av mark för ca 160 lägenheter inom Visborg. Företaget menar att det är en nödvändighet för att man ska kunna uppfylla kraven i ägardirektiven om att bygga 400 lägenheter till år 2020. För att långsiktigt kunna ha en god markförsörjning för perioden 2020-2025 vill företaget dessutom ha mark anvisad för ytterligare 200-400 lägenheter.

 

Visby Kanonen 1, försäljning
Regionstyrelsen ger, efter votering 8-7, ledningskontoret i uppdrag att slutföra förhandling med Uppsala Akademiförvaltning om försäljning av fastigheten Visby Kanonen 1 och därefter återkomma till regionstyrelsen för beslut. För ett genomförande av affären ska slutligt köpekontrakt godkännas av regionfullmäktige.

Ledningskontoret återkommer nu med förslag till försäljning av fastigheten Visby Kanonen 1, innehållande lokaler för bibliotek (Almedalsbiblioteket) samt undervisningslokaler och kontor (Campus Gotland). Den aktuella fastigheten utgörs av tre separata men sammanbyggda byggnadskroppar och har i huvudsak två hyresgäster, Uppsala Universitet (UU) samt kultur- och fritidsförvaltningen (KFF).

Byggnaderna omfattar knappt 11 000 kvm lokalyta, varav ca 2 750 kvm uthyrs till KFF och resterande ca 8 200 kvm uthyrs till UU. Nuvarande internhyresavtal mellan teknikförvaltningen och KFF utgörs av ett löpande ettårigt avtal, men i syfte att skapa trygghet och förutsättningar för långsiktighet för Almedalsbiblioteket föreslår ledningskontoret att ett 15-årigt hyresavtal tecknas för dessa lokaler. Eftersom lokalerna delas mellan UU och KFF är avsikten att Region Gotland förhyr hela det s.k. E-huset och sedan andrahandsupplåter 3/8 av lokalytan till UU.

Fastighetens resultat/betalnetto efter driftsnetto och kapitalkostnader för de tre senaste åren är negativt. För 2016 beräknas resultatet uppgå till ca -690 tkr. Den beslutade sänkningen av internräntan från ca 4% till ca 2% fr.o.m. 2017-01-01 kan innebära att betalnettot förbättras. De äldre byggnaderna byggdes om för 22 år sedan, vilket innebär att ytterligare behov av modernisering och därmed investeringar kommer att uppstå inom en överskådlig framtid.

Två oberoende värderingar har gjorts. Skillnaden mellan värderingarna är 39 mnkr. Detta förklaras med olika antaganden kring bland annat direktavkastning och kalkylränta.

Argumenten för en försäljning kan sammanfattas enligt följande:

- att köparen har intresse av och resurser för att vara med och bidra till en utveckling av hamnområdet,

- att regionen själv endast nyttjar ca 25 % av lokalytan, resterande del är uthyrd till Campus Gotland,

- att fastigheten uppvisar ett negativt betalnetto och således belastar regionens ekonomi,

- att en försäljning inbringar kapital som kan användas till att amortera på låneskulden och/eller finansiera nya investeringar. Med nuvarande snittränta i låneportföljen på 1,9 % uppgår räntekostnaden/besparingspotentialen till 3,5 mnkr per år.

C, M och L reserverar sig mot beslutet.

 

Markbyte genom fastighetsreglering berörande fastigheterna Gotland Visby Österby 1:4 och 1:6 samt Gotland Visby Hovtången 1
Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen överenskommelse om markbytemed Hans Vistrand genom fastighetsreglering rörande fastigheterna Visby Österby 1:4 och 1:6, samt Visby Hovtången 1.

Inom Österby industriområde äger Region Gotland all mark som inte är ianspråktagen för verksamhet förutom fastigheten Gotland Visby Österby 1:6. I gällande detaljplan ligger fastigheten inom flera tilltänkta kvarter samt består av flera gatuområden. Det innebär att inlösen av delar av fastigheten är en förutsättning för utveckling och utbyggnad inom Österbyområdet.

Teknikförvaltningen har på ledningskontorets uppdrag träffat en överenskommelse om markbyte med Hans Vistrand, ägaren av Gotland Visby Österby 1:6, för att uppnå ett genomförande enligt gällande detaljplan.

 

Kappelshamns hamn Lärbro Flenvike 1:91, försäljning
Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande köpekontrakt för försäljning av Kappelshamns hamn tillika fastigheten Lärbro Flenvike 1:91 till Fortifikationsverket för en köpeskilling om 2 100 000 kronor. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Försäljning av fastigheten Gotland Othem Kilåkern 4
Regionstyrelsen återremitterar ärendet.

 

Motion. Håll Gotland rent
Regionstyrelsen återremitterar motionen där Eva Gahnström (C) för fram att Region Gotland trots sitt medlemskap i ”Håll Sverige rent” inte gör tillräckligt för att skolor, civilsamhälle och företag ska engageras i arbetet mot nedskräpning i naturen och att nedskräpningen har ökat under de senaste åren.

 

Motion. Kvalificerad vård i livets slutskede
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen avslås med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och den redogörelse över tidigare motioner i ärendet samt om allmän och specialiserad vård i livets slutskede som nämnden lämnat.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att det verkliga behovet av hospiceplatser utreds och redovisas.

Motionen har remitterats till socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att behovet av särskilda vårdplatser för avancerad vård i livets slutskede till en till två utöver de som idag tillhandahålls på onkologavdelning. Detta i kombination med att fortsatt kompetensutveckling sker på socialnämndens korttidsenhet som har fyra platser vilka kräver beslut om bistånd. Någon ytterligare utredning bedömer hälso- och sjukvårdsnämnden inte är nödvändig eftersom behovet av hospiceplatser är väl utrett sedan tidigare.

 

Motion. Utfasning av mikroplast
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen från Elin Bååth (Fi) om utfasning av mikroplast anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Ledningskontoret instämmer helt i att hygienprodukter är en av de mest onödiga källorna till mikroplast i havet, men bedömer att ett separat förbud mot det redan är överflödigt. En kontroll av innehållsförteckningar hos flertalet av de sexton hudvårdsprodukter; handrengöring, duschtvål, mjukgörande salvor, tvål, tandkräm och schampo som finns i sortimentet hos regionens varuförsörjning tyder inte på att de innehåller mikroplast. Däremot innehåller några av produkterna andra ämnen av fossilt ursprung vilka bör fasas ut.

 

Månadsuppföljning oktober – ledningskontoret samt politikerorganisationen
Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Ledningskontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +9,5 mnkr, vilket är 3,5 mnkr över det beslutade avkastningskravet om +6,0 mnkr. För att uppnå avkastningskravet/resultatet hålls det igen på flera av de så kallade koncernövergripande anslagen för näringsliv, utbildning, IT/administrativ utveckling, biogas med flera. Utöver detta har ett antal tjänster hållits vakanta samtidigt som enheterna på kontoret ålagts extra återhållsamhet. Ökningen från föregående prognos hänförs till de koncernövergripande anslagen för IT/administrativ utveckling och utbildning. Detta bland annat utifrån att insatser och aktiviteter förskjutits i tid.

Politikerorganisationens prognos för 2016 efter oktober uppgår till +0,7 mnkr för helåret. Resultatet för perioden jan-okt +0,5 är.

 

Månadsrapport oktober 2016
Rapporten godkänns.

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för oktober. Månadsrapporterna är främst inriktade på ekonomisk prognos för helåret. Resultatet i perioden januari – oktober är +71 mnkr, nämndernas avvikelse är -14 mnkr. Resultatet för regionen 2016 prognostiseras till ett överskott på 25 mnkr vilket innebär en avvikelse på -7 mnkr jämfört med budget som är 32 mnkr. I jämförelse med septembers månadsrapport har resultatet förbättrats med 21 mnkr.

 

Utbetalning av partistöd för 2017
Partistöd ska utbetalas i början av januari till respektive politiskt parti representerat i regionfullmäktige enligt nedanstående förteckning samt till partiernas ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser.

I början av januari 2017 ska Region Gotlands utbetala ekonomiska stöd till partier representerade i regionfullmäktige samt till de partipolitiska ungdomsförbunden enligt regionens särskilda bestämmelser från 2006-06-19.

 

Justering av principen för beräkning av förtroendevaldas arvoden
För uppräkning av årsarvoden fr.o.m. 2017 bibehålls principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års eftersläpning år, vilket innebär att 2014 års januaribelopp ska gälla 2017.

 

Regionstyrelsens ordförandes information
Ordförande Björn Jansson informerade om att Cecilia Österlind har beslutat sig för att säga upp sig från sin tjänst som VD för Inspiration Gotland AB.

 

Regiondirektörens information
Regiondirektör Peter Lindvall informerade om att regionen inte ansökt om Boverkets byggbonus för 2016, som skulle ha givit ett utfall på drygt 6 miljoner kronor. Han har givit ledningskontoret ett uppdrag att förtydliga exploateringsprocessen för att bland annat säkerställa att regionen får del av de statsbidrag som finns.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 24 november 2016
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?