Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2016-11-23 15:17
Idag den 23 november har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Bland annat har nämnden beslutat om vilka utbildningar som ska erbjudas i det kommande gymnasievalet till läsåret 2017/18.

Nämnden tog idag del av oktober månads ekonomiska rapport. Den visar på ett prognostiserat resultat på 5,6 miljoner kronor för helåret 2016. Prognosen har försämrats med 100 000 kronor jämfört med månaden innan. GVN förväntas därmed klara det avkastningskrav på 2,5 miljoner beslutat av regionfullmäktige under våren.

Klart med vilka utbildningar som kan väljas vid gymnasievalet

Nämnden beslutade idag vilka utbildningar som ska erbjudas i samband med det kommande gymnasievalet 2017. Dagens beslut innebär inga förändringar vad gäller antalet utbildningar. 16 nationella program och en riksrekryterande spetsutbildning kommer att erbjudas och totalt 27 inriktningar. Nämnden har beslutat att villkora starten av vissa inriktningar. Inriktningen anläggningsfordon erbjuds om det visar sig att åtminstone åtta elever söker denna, humanistiska programmet ges om minst tio elever söker till språkinriktningen och estetiska programmet ges om prognosen om antal sökande elever som helhet till programmets två inriktningar överstiger 20 elever. Den särskilda varianten i musik inom det estetiska området ska däremot avvecklas, vilken tidigare erbjöds på naturvetenskaps- respektive samhällsvetenskapsprogrammet.

När sökandebilden till gymnasiet från det preliminära valet är klart våren 2017, tar nämnden ett nytt beslut inför omvalet om vilka utbildningar som ska starta och hur många platser som ska erbjudas på respektive program.

Beslutade om internbudget för år 2017

GVN fastställde idag också sin internbudget för 2017 som omsluter cirka 284,5 miljoner kronor. Den av regionfullmäktige beslutade besparingen på fem miljoner kronor verkställs genom att sänka grundbeloppet för gymnasiet med motsvarande 2,1 miljoner kronor, budgetramen för Gotlands folkhögskola minskas med 500 000 kronor samt att det regionala bidraget för upphandlad vuxenutbildning minskas med 1,4 miljoner kronor, då statlig finansiering är möjlig. En miljon kronor sparas genom redan beslutad avveckling av inriktningar på gymnasieprogram.

Programpengen för gymnasiet fastställd

Ledamöterna fastställde också gymnasieskolans grundbelopp – den så kallade programpengen, som motsvarar den budgeterade kostnad som Region Gotland har för att kunna genomföra utbildningar per elev och bidragsår. Grundbeloppet omfattar kostnader för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokaler. Grundbeloppet är den ersättning som fristående eller annan kommuns gymnasieskola kan få för gotländska elever som går utbildning hos dessa.

Högst grundbelopp betalas ut till elever på fordons- och transportprogrammets transportinriktning med 237 855 kronor per elev och år – en utbildning som är under avveckling. Näst dyrast är naturbruksprogrammets lantbruksinriktning och djurinriktning med ett grundbelopp på 217 407 kronor. Lägst grundbelopp betalas ut till ekonomiprogrammet: 95 007 kronor per elev och år, utifrån att det bland annat har en hög beläggning av elever och är förhållandevis kostnadseffektivt att bedriva.

Verksamhetsplan för 2017 har fastställts

Nämnden fastställde även utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan för år 2017 som tydliggör vad huvudmannen vill uppnå under året, prioriterade utvecklingsområden samt strategier och aktiviteter kopplat till utvecklingsområdena. Region Gotland har lämnat nämndstyrkorten bakom sig och istället gått över till ett regiongemensamt koncernstyrkort. Respektive förvaltning upprättar nu som en del av förändringen en verksamhetsplan kopplat till nämndernas ansvarsområde.

Prioriterade uppdrag från nämnden är bland annat: värdegrundsarbete (till exempel genus och jämställdhet), att tydliggöra kopplingen mellan gymnasiet och vuxenutbildningen och kompetensbehov på arbetsmarknaden (till exempel fånga upp näringslivets behov) samt insatser för nyanlända (till exempel insatser för att gymnasieexamen ska nås). Utifrån den nu beslutade verksamhetsplanen ska verksamheterna ta fram handlings- och arbetsplaner som beskriver hur arbetet ska gå till.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 23 november 2016
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?