Region Gotlands arbete med asyl- och flyktingmottagande

Här kan du läsa övergripande och sammanfattande lägesbilder av Region Gotlands arbete med asyl- och flyktingmottagande. 

Lägesbild 10 maj

Region Gotlands arbete med mottagandet har nu gått in i en mer långsiktig fas. Mycket arbete pågår ute i förvaltningarna men det krävs inte samma akuta insatser och beslut som tidigare.

Mottagandet nu

 • Cirka 900 personer som har sökt asyl (familjer och ensamstående vuxna) bor på ön. Migrationsverket har nio asylboenden. Den senaste månaden har två boenden ersatts med tre nya. Migrationsverket har tillsammans med Region Gotland och polisen genomfört ett informationsmöte i Klintehamn. Ytterligare ett genomförs i Slite den 10 maj.
   
 • Region Gotland ansvarar för 205 ensamkommande barn och ungdomar. Dessutom bor cirka 50 ensamkommande barn och ungdomar från andra kommuner på privata boenden.

Kort om regionens arbete

 • Region Gotland, Migrationsverket lokalt och länsstyrelsen samarbetar för att underlätta arbetet med ett gott mottagande av både asylsökande och personer med uppehållstillstånd.
   
 • Skolorna arbetar intensivt med att ordna så att de asylsökande barnen som har bott på de nu stängda asylboendena ska kunna gå kvar i sin skola terminen ut. Det har möjliggjorts genom att sätta in fler skolskjutsar. I sommar kommer skolan erbjuda sommarskola för de elever som inte uppnått målen. Pengar kommer att sökas från länsstyrelsen.
   
 • Hälso- och sjukvården arbetar med att genomföra hälsoundersökningar (som alla asylsökande har rätt till) och det går enligt plan.
   
 • Kultur- och fritidsförvaltningen har släppt sitt sommaraktivitetsprogram. Biblioteken kommer inte ha möjlighet att ta in sommarvikarier som tidigare år. Det kommer medföra att vissa bibliotek kommer ha stängt ett antal veckor.
   
 • Integrationsenheten, vars uppdrag är att ordna bostäder till de 192 personer med uppehållstillstånd som Gotland blivit anvisade, har lyckats väl med att få fram lägenheter. Dock har det hittills varit så att de allra flesta som anvisats Gotland har tackat nej. 
   
 • Flera förvaltningar samverkar för att hantera frågan om bostadsförsörjning framöver.
   

Vad är på gång framöver?

 • Tillsammans med länsstyrelsen och Migrationsverket arbetar representanter från Region Gotland för att ta fram olika scenarier utifrån Migrationsverkets prognoser för mottagandet av asylsökande och personer med uppehållstillstånd. Detta för att lite längre fram kunna ha dialog kring vad det kan innebära för Gotland på lång sikt.
   
 • Som en del i att stärka civilsamhällets roll och visa uppskattning för de insatser som görs erbjuder Region Gotland och länsstyrelsen, i samarbete med andra aktörer, tillfällen för inspiration och kunskapspåfyllnad för frivilliga.


  Se utbildningar för frivilliga. 

 

Lägesbild 24 mars

Läget på Gotland gällande asyl- och flyktingmottagandet har nu gått in i en mindre akut fas. Inriktnings- och samordningsfunktionen är avvecklad och förvaltningarna arbetar på med sina respektive frågor.

I höstas skapades en så kallad inriktnings- och samordningsfunktion i Region Gotland*. Detta för att få en samlad bild av läget i förvaltningarna och samordna insatser och information. Läget med mottagandet är inte längre lika intensivt och funktionen är därför avvecklad. Framöver kommer information om arbetet med mottagandet publiceras på webben i annan form än lägesbilder av detta slag. 
 

Nya samarbetskanaler
– Att Region Gotland arbetat samordnat har skapat en del nya samarbetskanaler mellan förvaltningarna. Det är positivt både för det arbete som gjorts hittills kring mottagandet men också för ett framtida gott mottagande. Det skapar vägar för att gemensamt klara utmaningen att personer som kommer till Gotland blir integrerade i det gotländska samhället, säger Peter Lindvall, regiondirektör.
 

Inga nya asylboenden
Migrationsverket har inte öppnat några nya asylboenden. Cirka 850 personer bor på Migrationsverkets asylboenden. På Gotland finns också cirka 50 asylsökande som har bosatt sig på egen hand.
 

Tolv ensamkommande barn och ungdomar sedan årsskiftet
Det kommer färre ensamkommande barn till Gotland. Sedan årsskiftet har det kommit tolv barn. Totalt finns 255 ensamkommande barn på Gotland som antingen bor på socialförvaltningens boenden eller som bor på privata boenden för ensamkommande barn. I nuläget har i stort sett alla ensamkommande barn en god man.
 

Svårigheter att rekrytera
Inom socialtjänst, skola och sjukvård finns stora svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetenser. Det finns också stora utmaningar att lösa praktiska frågor som lokaler när elevantalet ökat mycket under kort tid.
 

Utmaning med bostäder till nyanlända
Under 2016 ska Gotland ta emot och bosätta 192 nyanlända personer med uppehållstillstånd. Den stora utmaningen är att hitta bostäder som möjliggör boende året runt. Region Gotland driver ett särskilt projekt för att hantera den frågan.

Vill du hyra ut din bostad till en nyanländ? Läs mer här.
 

Flera olika integrationsaktiviteter pågår
Nu fortsätter arbetet med mer långsiktiga insatser i mottagandet. Både inom Region Gotlands verksamheter och i civilsamhället genomförs många olika integrationsaktiviteter.

Läs tidigare lägesbilder.
 

* Arbetet med mottagandet har hela tiden skett i ordinarie linjeorganisation. Syftet med inriktnings- och samordningsfunktionen har varit att få en samlad bild av läget i förvaltningarna och samordna insatser och information i arbetet med mottagandet. I funktionen ingick koncernledningen, det vill säga regiondirektören, förvaltningscheferna, ekonomidirektören, HR-direktören, kommunikationsdirektören samt VD:n för Inspiration Gotland respektive GotlandsHem. Tjänstemän från olika funktioner inom ledningskontoret har varit beredande och föredragande.

 

Lägesbild 18 februari

Migrationsverket har inte öppnat något nytt tillfälligt asylboende. Sammanlagt bor cirka 820 personer på de boenden som finns idag.

Det går att se en minskning av antalet ensamkommande barn som kommer till Gotland. Sedan årsskiftet har socialförvaltningen tagit emot fem anvisade barn. Socialförvaltningen ansvarar nu för cirka 200 ensamkommande barn. 


Behov av fler handläggare 
Det är fortfarande ett högt tryck på socialförvaltningen och handläggarna där. I dagsläget blir inte utredningar färdiga inom lagstadgad tid och handläggarna hinner inte alltid agera med insatser till förvaltningens brukare. Socialförvaltningen söker fler handläggare men det är svårrekryterat.

Vill du eller någon du känner arbeta som handläggare? Här kan du se lediga jobb i Region Gotland.  
 

Två barn väntar på god man 
Det är nu två ensamkommande barn i kö för att få en god man*. Det är Överförmyndarnämnden i Region Gotland som ansvarar för att alla ensamkommande barn får en god man. Det gäller oavsett om det är barn som har anvisats och som socialförvaltningen i Region Gotland ansvarar för eller om det är barn som andra kommuner har placerat på privata boenden på Gotland. 

Undervisningen i grundskola och gymnasieskola är igång 
Undervisningen för nyanlända grundskoleelever är igång. Även de flesta gymnasieelever har påbörjat undervisning i form av språkintroduktion på Wisbygymnasiet. De sista ungdomarna som idag står i kö till språkintroduktion börjar efter sportlovet. Bland Wisbygymnasiets utmaningar finns hur lokaler utnyttjas, schemaändringar och hur matsalens utbud påverkas utifrån speciell matkultur.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kartlägger nu förskolebehovet och hur transporter till och från förskolan kan lösas. Förvaltningen arbetar också för att stärka samarbetet med personal på ungdomsgårdar och personal på boenden för ensamkommande barn. 
 

Fortsatt arbete med hälsoundersökningar 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Asylhälsa är igång med hälsoundersökningar. Asylhälsan prioriterar inledningsvis att erbjuda hälsoundersökningar till ensamkommande barn. Igår påbörjades provtagningar, inför hälsoundersökning, på ett asylboende. Ett problem i samband med hälsoundersökningar är transport till och från vården. Hälso- och sjukvården samarbetar med andra verksamheter i Region Gotland för att lösa det.

Asylmottagandet har medfört en ökad belastning på barn- och ungdomspsykiatrin. En annan utmaning som hälso- och sjukvårdsförvaltningen uttrycker är bristen på tolkar och språkstöd. 
 

Svårt att hitta bostäder till nyanlända 
Integrationsenheten, som hjälper, stöder och ger service till människor som är nyanlända, har svårt att hitta bostäder till de som har fått uppehållstillstånd.

Vill du hyra ut din bostad till en nyanländ? Här finns en intresseanmälan.  
 

Busskort 
Busskort har levererats till sju av Migrationsverkets åtta boenden. Ett boende har inte beställt busskort. 
 

Läs mer om god man här.  

Lägesbild 1 februari

I slutet av förra veckan träffades åter Region Gotlands samordningsfunktion för asyl- och flyktingmottagandet.

Samordningsfunktionen, som består av koncernledningen, anser att regionens arbete med mottagandet är hanterbart. Samordningsfunktionen kommer framöver att träffas en gång i månaden och lägesbilderna kommer att ha samma intervall.

Mottagandet av ensamkommande barn
De senaste två veckorna har det kommit ett anvisat, ensamkommande barn till Region Gotland. Alla så kallade Haimaboenden har full beläggning och det medför en pressad situation för både medarbetare och ungdomar. Socialförvaltningen är i behov av socialsekreterare och kan i dagsläget inte genomföra en del utredningar inom lagstadgad tid.
 

Överförmyndarnämnden håller utbildningar
Förutom de ensamkommande som anvisas till Region Gotland och som bor på Haimaboenden placerar andra kommuner ensamkommande barn på privata boenden på Gotland. Överförmyndarnämnden i Region Gotland ansvarar för att alla ensamkommande barn får en så kallad god man. Det gäller både de barn som anvisas till Gotland och barn som andra kommuner placerar här. Överförmyndarnämnden utbildar kontinuerligt gode män. Det tar drygt tre veckor att få en god man.
 

Alla barn och ungdomar har börjat grundskolan
Idag har Öja skola tagit emot ett antal grundskoleelever. I och med det har alla barn och ungdomar som ska börja grundskolan också gjort det.

Drygt 160 elever har börjat språkintroduktion på gymnasiet och cirka 70 ungdomar står i kö till att få börja. Då det är en inslussningsprocess till språkintroduktionen kan ett dussin ungdomar börja per vecka.

Härnäst kommer skolan att se över behov och möjlig organiseringen av förskola.

Högt tryck på vissa ungdomsgårdar
Det är fortsatt stort tryck på ungdomsgårdarna i Visby och Fårösund. Ungdomsgården Puma hölls under vecka tre stängd för att ta fram strategier för att kunna möta det ökade antalet besökare som på kort tid hittat till gården. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att rekrytera fler medarbetare till ungdomsgårdarna.


Samarbete kring hälso- och sjukvård
Nu har hälso- och sjukvårdens Asylhälsan vaccinerat nästan alla asylsökande barn i förskoleålder på Gotland. Asylhälsan har inlett provtagning på ensamkommande barn inför inledande hälsoundersökning. 

Då det har kommit många ensamkommande under det senaste halvåret kommer Asylhälsan stötta primärvården med hälsoundersökningar av ensamkommande. Samarbete med respektive vårdcentral samt socialförvaltningen är etablerat för att lösa de praktiska frågorna. Asylhälsan har även ett gott samarbete med gode män och regionens överförmyndarnämnd och kanslienhet.
 

Öppet möte i Fårösund
I slutet av förra veckan gick det att läsa i media om en oro kring eventuell ökning av asylmottagandet i Fårösund. Med anledning av oron kommer Region Gotland att ha ett öppet möte i Fårösund den 8 februari klockan 18.00 i folkhögskolans aula.

Syftet med mötet är att invånare, politiker och representanter för regionens verksamheter, polisen och länsstyrelsen ska kunna mötas i frågan om asylmottagandet.

 

Lägesbild 14 januari

De senaste två veckorna har det inte kommit fler ensamkommande barn till Region Gotlands så kallade Haimaboenden. Det har däremot kommit ensamkommande barn till ön som andra kommuner har placerat. De barnen bor på privata HVB-hem. 


Överförmyndarnämnden i Region Gotland ansvarar för att alla ensamkommande barn får en så kallad god man. Det gäller både barn som har anvisats till Gotland och som socialförvaltningen ansvarar och barn som andra kommuner har placerat här


På Migrationsverkets åtta olika asylboenden bor det sammanlagt 812 personer.


Förberedelser inför skolstart samt vaccinationer
Wisbygymnasiet har välkomnat drygt 30 gymnasieelever till språkintroduktion. Även den fristående gymnasieskolan Guteskolan har tagit emot elever. Den 18 januari är det skolstart för de flesta asylsökande barn som ska börja grundskolan och skolan förbereder inför det. Inom kort kommer skolan att börja kartlägga behovet av förskola.


Hälso- och sjukvården fortsätter att vaccinera barn under sex år – ett arbete som beräknas vara klart nästa vecka.


Samarbete för integration
Ungdomsgårdarna i Fårösund och Visby har de senaste veckorna haft ett ökat antal besökare, varav en stor del ensamkommande barn. Personalen på ungdomsgårdarna upplever att språket är en utmaning som gör det svårt att introducera de nya besökarna. Ungdomsgårdarna och personal på boenden för ensamkommande ser nu över hur de kan samarbeta för integration, också tillsammans med gode män.

Läs mer om ökat tryck på ungdomsgårdar. 
 

Efterkontroller av brandskydd
Räddningstjänsten har börjat göra efterkontroller av brandskyddet på samtliga tillfälliga asylboenden, vilket är en uppföljning av tidigare utförda kontroller. Räddningstjänsten tittar på brandskyddet generellt men med fokus på utrymningslarm, brandredskap och så kallade brandcellsgränser.

 

Lägesbild 7 januari

Det bor nu 812 personer på Migrationsverkets asylboenden. Sammanlagt ansvarar socialförvaltningen för 196 ensamkommande barn och ungdomar.
 

Fortsatt samordning via särskild funktion
Situationen är hanterbar men eftersom det i höst har kommit många personer på kort tid är det fortsatt ansträngt för vissa verksamheter, så som mottagandet av ensamkommande barn.Den interna samordningsfunktion som skapades i november träffas fortfarande för att få en samlad bild av läget i förvaltningarna och hantera och förekomma de utmaningar som verksamheterna möter eller kan tänkas möta.
 

Skolstart för nyanlända barn
Asylsökande barn och ungdomar, inklusive ensamkommande, som bor på ön har välkomnats eller kommer inom kort att välkomnas i skolor runt om på Gotland. Sammanlagt är det cirka 500 nya elever. Många av barnen är ivriga att få komma igång med skolarbetet.
 

Hälsoundersökningar och vaccinationer
Hälso- och sjukvårdens nya funktion Asylhälsan har börjat vaccinera barn under sex år som bor på tillfälliga asylboenden, då denna prioritering rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.Fortsatta vaccinationer av barn kommer att ske inom barnhälsovården och elevhälsan. Under de närmaste veckorna kommer Asylhälsan få tillgång till de lokaler som förberetts för hälsoundersökningar. Inledningsvis kommer Asylhälsan att prioritera hälsoundersökningar till ensamkommande barn och ungdomar.

Lägesbild 17 december

Det har kommit knappt 100 asylsökande sedan förra veckan. Migrationsverket har åtta tillfälliga boenden på ön och på dem bor det sammanlagt knappt 800 personer.

Sju ensamkommande barn
Socialförvaltningen har tagit emot sju ensamkommande barn. Det är ett fortsatt stort behov av fler boendeplatser samt personal till både boenden och utredningar. Socialförvaltningen är hårt belastade och det är en bred samverkan i regionen för att hitta lösningar.

Utbildning för att bli god man
Överförmyndarnämnden ansvarar för att ensamkommande barn som kommer till Gotland får en god man. 125 personer har utbildats men det finns fortfarande barn som behöver en god man. Nya utbildningstillfällen kommer att äga rum i januari.   

Välbesökta informationsmöten
Den 14 och 15 december hade Migrationsverket öppna informationsmöten om asylmottagandet på Gotland. Från Region Gotland var flera verksamheter representerade för att berätta om det pågående arbetet och svara på frågor.

Läs en kort sammanfattning från mötena.

Frågor och svar om asylmottagandet.

Lägesbild 10 december

Den senaste veckan har Region Gotland bland annat öppnat nya boenden för ensamkommande barn, börjat erbjuda vaccinationer samt börjat med inskrivningssamtal till skolan.

Samordning av Region Gotlands arbete sker fortfarande i en samordningsfunktion som träffas varje vecka.

Migrationsverkets personal är nu etablerad på Gotland och regionen har nära dialog med dem om asyl- och flyktingmottagandet på ön.

Behov av fler boenden för ensamkommande
Det är knappt 700 asylsökande på ön som bor på sex olika tillfälliga asylboenden.

Det har kommit 20 ensamkommande barn den senaste veckan. Socialförvaltningen, som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn, är fortsatt hårt belastade. Boendeplatserna är nu slut. Fler boenden för ensamkommande står klara i början av nästa år.


Intensivt arbete med att ordna gode män
Det är fortfarande ett mycket stort behov av personer som vill bli god man åt ensamkommande barn. Överförmyndarnämnden arbetar intensivt med att hitta och utbilda personer.

Du som är intresserad av att bli god man kan fylla i en intresseanmälan. 


Vaccinationer är påbörjade
Hälso- och sjukvården har börjat vaccinera barn under sex år som bor på tillfälliga asylboenden. Så småningom kommer hälso- och sjukvården att erbjuda hälsoundersökningar till alla asylsökande på ön.
 

Inskrivning till skolan
Skolan har börjat med inskrivningssamtal för asylsökande barn som bor på tillfälliga asylboenden. Detta sker på plats på boendena. För att samordna inskrivningen av elever har skolan organiserat arbetet i en särskild mottagningsfunktion.

En utmaning för skolan är att hitta rätt kompetens då det är stort behov av lärare i bland annat modersmål och svenska som andraspråk.


Se lediga jobb i Region Gotland.
 

Informationsmöten i Fårösund och Hemse
Den 14 och 15 december är det öppna informationsmöten om asylmottagandet. Migrationsverket tillsammans med Region Gotland och andra myndigheter, berättar och svarar på frågor om etableringen.

Den 14 december klockan 18.00-19.30 är det möte i folkhögskolas aula i Fårösund. Den 15 december klockan 18.00-19.30 är det möte i Gullinsalen i folkhögskola i Hemse.Här finns mer information om Region Gotlands arbete och hur du kan bidra.

 

Lägesbild 3 december

Samtliga förvaltningar arbetar fortsatt intensivt för att de personer som kommer till Gotland ska få ett bra mottagande. Det är fortfarande behov av personal och lokaler i flera verksamheter inom organisationen för att hantera asylmottagandet, bland annat skolan. 

Fler ensamkommande barn till ön 
Det har kommit cirka 20 ensamkommande barn till ön den senaste veckan. Sammantaget har socialförvaltningen hand om drygt 150 barn som är placerade i olika boenden i väntan på uppehållstillstånd. Tre nya boenden för ensamkommande barn kommer inom kort att öppna i Slite, Stånga och Hemse. Fler boenden är på gång. Det är fortfarande ett stort behov av personer som vill bli god man åt de ensamkommande barnen. 


Inga nya tillfälliga asylboenden 
Det har inte öppnat några nya tillfälliga asylboenden. Det är knappt 700 asylsökande på ön som bor på sex olika tillfälliga asylboenden. Av de 700 är cirka 270 barn och ungdomar under 17 år. Det är Migrationsverket som hyr de tillfälliga boendena.  


Information på olika språk 
Ett informationsmaterial med övergripande information om Gotland och Region Gotlands service har tagits fram. Informationen riktas till asylsökande och har översatts till ett flertal språk. Det kommer inom kort att finnas på de tillfälliga asylboendena. Även andra verksamheter så som kollektivtrafiken gör informationsinsatser för att underlätta kommunikationen. 
 

Lägesbild 26 november

Sedan förra veckan har det anlänt ytterligare cirka 100 asylsökande. I dagsläget är det knappt 700 asylsökande på ön placerade på sex olika tillfälliga asylboenden. Det är både barnfamiljer och ensamstående som bor på boendena.

Behov av personal och lokaler 
Det har även kommit 16 ensamkommande barn den senaste veckan. Sammantaget är det 131 ensamkommande barn på Gotland som är placerade i olika boenden i väntan på uppehållstillstånd.

Socialförvaltningen är hårt belastad och arbetar intensivt med mottagandet av ensamkommande barn.Skola och fastighetsavdelningen arbetar också intensivt med personal- och lokalfrågor. 


Stort intresse för att bli god man 
Den senaste tiden har det kommit in 70 intresseanmälningar från gotlänningar om att bli god man och utbildning för dessa pågår kontinuerligt. Det finns dock behov av fler gode män.

Du som är intresserad av att bli god man kan fylla i en intresseanmälan som skickas till överförmyndarnämnden. 
 

Nya fördelningstal 
Det har kommit nya fördelningstal från länsstyrelsen som innebär att Region Gotland ska ta emot 211 ensamkommande barn samt 192 nyanlända med uppehållstillstånd under 2016. 
 

Utbildning för medarbetare 
För att skapa förutsättningar för ett gott mottagande och öka kunskapen på en övergripande nivå håller Region Gotland och Finsam Gotland en utbildning för medarbetare i Region Gotland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Lägesbild 20 november

Flyktingsituationen som råder i Sverige är märkbar även för Region Gotland. Samtliga förvaltningar arbetar på ett eller annat sätt med asylmottagandet på ön. För att få en samlad bild av läget i förvaltningarna och samordna insatser och information finns nu en samordningsfunktion. 

Funktionen består av bland andra förvaltningscheferna, tf regiondirektör och biträdande regiondirektör och träffades idag för första gången. 
– Det är viktigt att poängtera att det inte är någon krisorganisation. Asylmottagandet hanteras väl i förvaltningarna. Det är dock en utmaning som kräver samordning, varför den här funktionen har skapats, menar Per Lindskog, tf regiondirektör och som leder samordningsorganisationen. 


600 asylsökande och 14 ensamkommande barn den senaste veckan 
Den senaste veckan har det kommit 600 asylsökande till Gotland. I dagsläget går det inte att säga i vilken takt fler boenden öppnar och när fler personer anländer. Region Gotland har en nära dialog med Migrationsverket i frågan. Migrationsverket har sekretess kring nya boenden vilket gör att informationen kommer sent och ibland samtidigt som asylsökande anländer. Ambitionen är att särskilt berörda verksamheter ska få relevant information så tidigt som möjligt. 

Utöver de 600 personerna har 14 ensamkommande barn tagits emot på ön den senaste veckan. 


Hälso- och sjukvården och skolan planerar mer konkret 
Hälso- och sjukvården har sedan tidigare planerat för asylmottagandet. Dels genom att förbereda ett team som enbart ska ha hand om hälsoundersökningar, dels genom en generell förberedelse av sjukvården. Även skolan är förberedda och planerar nu mer konkret. Flera skolor är beredda på att ta emot elever. 


Behov av att rekrytera personal 
Det finns behov av att rekrytera mer personal. Bland annat behöver socialförvaltningen regelbundet anställa mer personal till boenden för ensamkommande barn. Dessutom är gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i behov av studie- och yrkesvägledare och behöriga lärare för till exempel svenska för invandrare och svenska som andra språk. 


Fler besökare på ungdomsgårdar och bibliotek 
Både ungdomsgårdar och bibliotek har den senaste tiden fått fler besök, framförallt av ensamkommande barn. Det ökade antalet besökare gäller i synnerhet verksamheterna i Visby och Fårösund. Även språkcaféerna på Almedalsbiblioteket och Gråbobiblioteket är välbesökta.

Sidan uppdaterad: 19 januari 2017
Ansvarig för sidan: Malin Bodenholm

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?