Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025

Remisstiden varar under tiden 20 december 2016- 28 februari 2017

Ett stort tack till er som kom på informationsmötet den 1/2 och till öppet hus den 4/2!

 

Hade du inte möjlighet att delta vid någon av dessa tillfällen och har frågor eller något du vill diskutera går det bra att boka in ett möte. Kontaktuppgifter finns här till höger.

 

Tveka inte att höra av er om ni har frågor angående planförslaget!

 

 

 

Utställning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 november 2016 (RS AU § 285) att det omarbetade planförslaget nu är färdigt för utställning.

Under tiden 20 december 2016 till 28 februari 2017 pågår utställning av fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025. I enlighet med övergångsbestämmelser i PBL 2010:900 följer utställningsförfarandet PBL 1987:10. Förslaget som nu ställs ut har bearbetats och sammanställts utifrån inkomna synpunkter under samrådsfasen. Till handlingarna hör även en samrådsredogörelse.


Utställningshandlingar finns tillgängliga på:

  • Skolhuset, Katthammarsvik
  • Biblioteket Katthammarsvik/ Östergarns bygdegård
  • Region Gotland, Rådhuset Visborg Visborgsallén 19 Visby
  • Handlingar finns också digitalt på www.gotland.se/fopostergarnslandet


Informationsmöte
Välkommen på informationsmöte den 1 februari klockan 18:30 i Östergarns Bygdegård. Ingen föranmälan krävs

Närmare upplysningar kommer att ges via annons i lokaltidningarna och här på hemsidan


Välkommen att tycka till om förslaget senast 28 februari 2017
Synpunkter lämnas skriftligen till:
Region Gotland, 621 81 Visby eller
e-post: registrator-rs@gotland.se

OBS! Ange ärendets diarienummer: RS2015/184

 

 

Samråd

Under perioden 15 juli – 30 september 2015 pågick samråd för fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik.

Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Planen fördjupar och preciserar intentionerna i ”Bygg Gotland, Översiktsplanen för Gotlands kommun 2010 – 2025”. Planen kommer efter antagande att vara vägledande i kommande detaljplanering och bygglovprövning.

Bakgrund

1976 pekades Östergarnslandet ut som områden av riksintresse för naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.

1985 antogs en områdesplan för Östergarnslandet  av kommunfullmäktige.

1995 antogs en fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet av kommunfullmäktige.

2014 påbörjades arbetet med att aktualisera den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet. Beslutet togs i kommunstyrelsen 2010 KS § 68.

2015 ett första förslag till fördjupad översiktsplan ställs ut för samråd.

 

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i området bör användas för att på lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden i ett längre perspektiv.

Fördjupade översiktsplaner genomförs på ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Gotland. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering.

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev om du vill du ha information om hur arbetet fortskrider!

Sidan uppdaterad: 17 maj 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kontakt

Frida Brunner
Samhällsgeograf och projektledare
Telefon: 0498-26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Utställningshandlingar

Välkommen att tycka till om förslaget senast 28 februari 2017
Synpunkter lämnas skriftligen till:
Region Gotland, 621 81 Visby eller

e-post: registrator-rs@gotland.se

OBS! Ange ärendets diarienummer: RS2015/184

Natur- och Kulturvärdeskarta

Här är länkar till Natur- och Kulturvärdeskartan som finns som digitala kartor. Det är några av de många planeringsunderlag som har legat till grund för samrådsförslaget. Klicka gärna på länkarna för att se vilken information som finns om natur- och kulturvärden nära dig.

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?